Rozliczanie dyżurów

Dyżur domowy

10 grudnia 2012

Kwestia dyżuru domowego jest uregulowana w art. 1515 kodeksu pracy („k.p.”), zgodnie z którym pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

czytaj więcej
Rozliczanie wyjazdów służbowych

Rozliczanie wyjazdów służbowych

3 grudnia 2012

Delegacją jest wykonywanie na polecenie pracodawcy określonego zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zakładu pracy bądź stałe miejsce pracy pracownika.

czytaj więcej
Mobbing w pracy

Mobbing – kiedy możesz go doświadczać?

26 listopada 2012

Zgodnie z art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (dalej k.p.) Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

czytaj więcej
Zasady otrzymywania trzynastej pensji

Trzynastka

20 listopada 2012

Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, popularnie zwanego „trzynastką”  regulują przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080).

czytaj więcej
Samochód służbowy na cele prywatne

Wykorzystywanie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika

5 listopada 2012

Przedsiębiorcy coraz częściej udostępniają nieodpłatnie swoje samochody osobowe tzw. pracownikom mobilnym, których charakter pracy wymaga ciągłego przemieszczania się. Co do zasady, w takich sytuacjach dopuszcza się możliwość garażowania samochodów w miejscu zamieszkania pracownika oraz używania przez pracownika samochodu do celów prywatnych.

czytaj więcej
Europejski Menadżer umowa

Europejski Menadżer – swoboda wyboru

15 października 2012

Kwestia swobody wyboru przez strony stosunku pracy prawa właściwego dla umowy o pracę jest uregulowana na poziomie Unii Europejskiej – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

czytaj więcej
Europejski menadżer swoboda wyboru prawa pracy

Europejski Menadżer

3 października 2012

W globalnej gospodarce, a zwłaszcza w ramach czterech swobód obowiązujących w Unii Europejskiej, przedsiębiorcy wychodzą ze swoim biznesem poza granice swojego kraju, wchodząc w interakcję z pracownikami i systemami prawnymi innych państw.

czytaj więcej
Imprezy pracownicze a odliczenie

Wydatki na organizację imprez integracyjnych

10 września 2012

Kontynuując poprzedni artykuł, przy omawianiu tematyki imprez integracyjnych, warto jest zwrócić uwagę na możliwość zaliczenia przez pracodawcę (np. spółkę kapitałową) wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej