Ochrona wynagrodzenia za pracę

Najnowsze orzecznictwo

31 stycznia 2012

W minionym tygodniu ukazały się dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej.  Nowe uchwały dotyczą pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz postępowania w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

czytaj więcej
zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy pracownikom

Kolejna umowa terminowa

30 stycznia 2012

Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku nowelizującą kodeks pracy wprowadzono zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy pracownikom oraz obowiązkowych wstępnych badaniach lekarskich. W myśl uzasadnienia tej ustawy zmiany te miały uprościć obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Czy cel ten został osiągnięty?

czytaj więcej
kary za nielegalne zatrudnienie

Surowe kary za nielegalne zatrudnienie

26 stycznia 2012

Przedsiębiorca, który zechce przyjąć do pracy cudzoziemca, będzie musiał najpierw sprawdzić jego status pobytowy. Zatrudnienie obywateli przebywających w Polsce nielegalnie będzie obwarowane grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat trzech. Za łamanie prawa sąd będzie mógł orzec dodatkowe sankcje takie jak pozbawienie dostępu do funduszy unijnych

czytaj więcej
Czego może żądać kontrola PIP?

Wstęp do kontroli

22 stycznia 2012

Inspektor pracy przeprowadza czynności kontrolne, po okazaniu legitymacji służbowej  oraz  gdy kontrolowanym jest przedsiębiorca również – po okazaniu upoważnienia, w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, w siedzibie podmiotu kontrolowanego, miejscach wykonywania pracy i realizacji zadań, a także przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych (np. w biurach rachunkowych prowadzących dokumentację pracowniczą).

czytaj więcej
Protokół końcowy kontroli PIP

Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

15 stycznia 2012

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór  i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a od 1 lipca 2007 r. – również przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

czytaj więcej
śmierć wspólnika

Co w przypadku śmierci wspólnika?

11 stycznia 2012

Udziały w spółce są prawami majątkowymi i jako takie wchodzą do masy spadkowej wraz z pozostałym majątkiem zmarłego. Zgodnie z art. 931 § 1 kodeksu cywilnego spadkobiercami pierwszej grupy, czyli osobami dziedziczącymi w pierwszej kolejności, są członkowie rodziny zmarłego – jego małżonek oraz dzieci. W takim przypadku każdemu spadkobiercy przypada równa część spadku

czytaj więcej
członek zarządu - etat czy funkcja społeczna

Członek zarządu spółki – etat czy funkcja społeczna?

2 stycznia 2012

Wbrew powszechnej opinii sam fakt powołania do pełnienia funkcji członka zarządu nie powoduje automatycznie powstania stosunku pracy. Oczywiście sytuacja zmienia się gdy powołaniu na tę zaszczytna funkcję towarzyszy również umowa o prace/zlecenie lub inna umowa cywilnoprawna. Czy możliwa jest zatem sytuacja by członek zarządu „pracował w wolontariacie” lub nawet po zwolnieniu z funkcji dalej mógł cieszyć się wypłatą niewiadomego pochodzenia?

czytaj więcej