kominówka

Zarobki kadry kierowniczej mogą wzrosnąć

26 June 2012

Z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z 2000 roku, zwaną ustawą kominową, od samego początku wiązały się spore kontrowersje. Wraz z każdą jej nowelizacją narastają wątpliwości. Kilka nowelizacji tej ustawy miało charakter „terminowy” – wprowadzały one przepisy zamrażające w konkretnych latach wynagrodzenia osób objętych tzw. kominówką.

czytaj więcej
ochrona przedemerytalna

Pracodawca musi wiedzieć jak postępować z pracownikami w wieku przedemerytalnym

4 June 2012

Wobec kłopotów ze znalezieniem pracy przez pracowników w wieku 50+ oraz pojawiającymi się zawirowaniami w związku z reformą emerytalną, szczególnego znaczenia nabiera ochrona przedemerytalna pracowników. Większość bowiem pracowników, która z uwagi na swój wiek zbliża się do emerytury, chciałaby móc spokojnie pracować w dotychczasowym miejscu pracy do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

czytaj więcej
Ochrona wynagrodzenia za pracę

Orzecznictwo

28 May 2012

Zapraszamy do przeglądu majowego orzecznictwa Sądu Najwyższego! Uchwała składu 7 sędziów z 16.05.2012 r. (sygn. akt III PZP 3/12). W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy.

czytaj więcej
umowa o dzieło a działalność

Umowa o dzieło a działalność gospodarcza

23 May 2012

W praktyce zdarza się, że podatnicy zawierają umowy o dzieło nie zwracając szczególnej uwagi na jej postanowienia. W zależności od postanowień umowy, przychody z takiej umowy mogą zostać zakwalifikowane przez organy podatkowe jako przychody z działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, czy też jako przychody ze stosunku pracy. Istnieje również ryzyko potraktowania umowy o dzieło jako usługi podlegającej podatkowi od towarów i usług.

czytaj więcej
umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

14 May 2012

Drugim rodzajem umowy o zakazie konkurencji jest umowa obowiązująca po zakończeniu stosunku pracy. Pracodawca może zawrzeć taką umowę wyłącznie z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obiektywnym miernikiem oceny tego, czy informacja jest szczególnie ważna, jest to, czy jej ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

czytaj więcej
umowa o zakazie konkurencji

Zakaz konkurencji

7 May 2012

Coraz większą popularnością w praktyce obrotu gospodarczego cieszą się zawierane z pracownikami umowy o zakazie konkurencji. Pod tym ogólnym pojęciem kryją się dwa rodzaje umów, jakie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem w celu ograniczenia swobody podejmowania przez pracownika działalności konkurencyjnej.

czytaj więcej
Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników

30 April 2012

Pracodawca ma również prawo do uzyskania informacji o osobie, której dane osobowe zgromadzone zostały w Krajowym Rejestrze Karnym (prawomocnie skazanej za przestępstwo  lub przestępstwo skarbowe), w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych

czytaj więcej
Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników w świetle kodeksu pracy

23 April 2012

Kodeks pracy reguluje stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikiem jako stronami stosunku pracy. Zawiera jednak również przepisy, które znajdą zastosowanie w procesie rekrutacji pracowników. W pierwszej kolejności przywołać należy art. 22¹ §1 Kodeksu pracy, który przyznaje uprawnienie pracodawcy do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie ujawnienia określonych danych

czytaj więcej
Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie

16 April 2012

Ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie, ustalane procentowo w stosunku do wielkości doznanych obrażeń. Zasadnicze znaczenie ma jednakże charakter wspomnianego odszkodowania, gdyż jako świadczenie ubezpieczeniowe a nie pracownicze nie podlega ono przedawnieniu.

czytaj więcej