Ochrona wynagrodzenia za pracę

W dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis art. 130 § 2 kp odbierający pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy, stwierdzając, że jest on niezgodny z konstytucyjną zasadą równości.

Kwestionowany przepis przewidywał, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Przepis ten formułował tym samym wyjątek od zasady wyrażonej w art. 130 § 2 kp, zgodnie z którą każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu od 2011 r. dnia wolnego w święto Trzech Króli (6 stycznia). Wniosek do Trybunału złożył NSZZ Solidarność.

Trybunał wskazał, że zgodnie z art. 14 kp oraz art. 66 ust. 2 Konstytucji wszyscy pracownicy mają prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy. W związku z tym ustawowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym powinno w równej mierze dotyczyć wszystkich pracowników i być oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych, a także przewidywalnych kryteriach. Liczba dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym mogłaby być różna dla różnych grup pracowników, gdyby można było na podstawie przepisów prawa wyodrębnić grupy pracowników, którym ze względu na cechy osobowe lub charakter pracy mogłaby przysługiwać mniejsza lub większa liczba dni wolnych od pracy niż pozostałym pracownikom. Wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom tylko na podstawie przyjętego przez danego pracodawcę rozkładu czasu pracy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Przyjęte przez ustawodawcę kryterium zróżnicowania nie wynika, ani z cech osobowych pracownika, ani z charakteru jego pracy.

Trybunał nie określił żadnego okresu przejściowego dla obowiązywania zakwestionowanego przepisu, a ponieważ wyrok jest ostateczny, niekonstytucyjny przepis straci moc z chwilą opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe oznaczać będzie powrót do uprzednio obowiązujących zasad, tj. za każde święto, które przypada w dzień wolny (poza niedzielą) – pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny od pracy.