Świadczenie rozdzicielskie

Świadczenie rodzicielskie

14 kwietnia 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach prowadzonej polityki rodzinnej, przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zakładający wprowadzenie nowej formy wsparcia dla rodziców, którzy nie mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego, ponieważ są bezrobotni albo zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej
Zasiłek macierzyński

Zasiłki dla rodziców

15 lipca 2013

Zasadą jest, iż za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku (jak dotychczas). Z kolei miesięczny zasiłek macierzyński za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego wynosi 60% tej podstawy.

czytaj więcej
wnioski

Wnioski, wnioski, wnioski

8 lipca 2013

Nowe przepisy, przewidujące zwiększenie katalogu uprawnień przysługujących pracownikom w związku z rodzicielstwem, wprowadzają zmiany w zasadach składnia pisemnych wniosków o udzielenie danego urlopu, ujednolicają obowiązujące w tym zakresie zasady.

czytaj więcej
Urlop rodzicielski

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy

2 lipca 2013

17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany przewidują zwiększenie katalogu uprawnień przysługujących pracownikom w związku z rodzicielstwem.

czytaj więcej
Zmiany w urlopach

Zmiany w urlopach

25 marca 2013

Nowy wymiar urlopu związanego z urodzeniem dziecka, proponowany w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy ma zacząć obowiązywać za od 1 września br. Z nowych przepisów skorzystać mogą również osoby, które w dniu ich wejścia w życie przebywać będą na urlopie macierzyńskim, czyli te, które urodziły lub urodzą dziecko po 17 marca br.

czytaj więcej
Zmiany w prawie pracy w 2013

Zmiany w prawie pracy w 2013

7 stycznia 2013

Początek nowego roku jest okazją dla podsumowania najważniejszych zmian w prawie pracy, o jakich w 2013 roku powinien pamiętać pracodawca.  Naszym zdaniem, dokonując wyboru najistotniejszych zagadnień, zwrócić należy w szczególności uwagę na kwestie wskazane poniżej.

czytaj więcej
Ciąża w pracy

Rodzice w pracy

13 grudnia 2011

Warunkiem uzyskania prawa do urlopu macierzyńskiego jest urodzenie przez pracownicę dziecka w trakcie pozostawania w stosunku pracy. Dlatego pracownica – mama, która urodziła dziecko i wykonuje swoją pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, bądź jest osoba bezrobotną – nie ma uprawnienia do urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownicy przysługuje zatem:

czytaj więcej