Samochód służbowy na cele prywatne

Przedsiębiorcy coraz częściej udostępniają nieodpłatnie swoje samochody osobowe tzw. pracownikom mobilnym, których charakter pracy wymaga ciągłego przemieszczania się. Co do zasady, w takich sytuacjach dopuszcza się możliwość garażowania samochodów w miejscu zamieszkania pracownika oraz używania przez pracownika samochodu do celów prywatnych. Niestety, nieodpłatne udostępnianie samochodów osobowych pracownikom rodzi swoje skutki podatkowe na gruncie ustaw o podatkach dochodowych oraz na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Generalnie, udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy (będący świadczeniem w naturze), który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Inaczej sprawa wygląda w sytuacji przejazdu przez pracownika między miejscem zamieszkania, a pracą. Zdaniem organów podatkowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2011 r., nr IPPB4/415-814/11-2/JK2 oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r., nr ILPB2/415-642/11-2/JK) przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem pracy nie stanowią nieodpłatnego świadczenia, a zatem ich wartości nie można uważać za podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód pracowników ze stosunku pracy.

Przedsiębiorcy niestety nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udostępnieniem swojemu pracownikowi samochodu na jego prywatne cele, albowiem bardzo trudno jest wykazać związek pomiędzy poniesieniem wydatków, a uzyskaniem przychodów.

Przechodząc dalej, na grunt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, koniecznie zwrócić należy uwagę na treść ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, a dokładniej na treść przepisu art. 5 niniejszej ustawy nowelizującej. Na mocy tego przepisu ustawodawca wprowadził zwolnienie z podatku od towarów i usług dla używania samochodu służbowego do celów podatkowych. Niestety niniejsze zwolnienie obowiązuje tylko do dnia 31 grudnia 2012 r. Po tej dacie nieodpłatne udostępnianie samochodu służbowego do celów prywatnych będzie opodatkowane stawką 23%.

Podsumowując, na gruncie podatków dochodowych udostępnienie samochodu pracownikowi na cele prywatne nie powinno już budzić większych kontrowersji, z kolei w przypadku podatku od towarów i usług, należy pamiętać iż od dnia 1 stycznia 2013 r. udostępnianie samochodu będzie opodatkowane stawką 23%.