Imprezy pracownicze a odliczenie

Kontynuując poprzedni artykuł, przy omawianiu tematyki imprez integracyjnych, warto jest zwrócić uwagę na możliwość zaliczenia przez pracodawcę (np. spółkę kapitałową) wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

Generalnie, co do zasady, utrwaliło się wśród organów podatkowych korzystne stanowisko dla pracodawców. Zgodnie z nim wydatki na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników, finansowane ze środków obrotowych spółki, stanowią, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pośrednie koszty uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 września 2011 r. (nr ILPB3/423-280/11-2/MM), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2008 r. (nr IPPB5/423-105/08-2/MW), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2008 r. (nr IPPB3/423-1388/08-2/KB), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2007 r. (ILPB3/423-119/07-2/MC).

Problem pojawia się natomiast, w sytuacji kiedy pracodawcy zamierzają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na organizację imprez integracyjnych, w których uczestniczą rodziny pracowników, kontrahenci, partnerzy i inne osoby trzecie nie będące pracownikami. Tutaj stanowisko organów podatkowych, a także sądów administracyjnych jest rozbieżne.

Dla przykładu, w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 881/10) sąd stwierdził, że „koszty udziału w imprezie partnerów i rodzin pracowników spółki nie spełniają definicji kosztów uzyskania przychodów z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 marca 2008 r. (nr IP-PB3-423-542/07-2/DG), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 września 2009 r. (nr ILPB3/423-424/09-8/MC).

Inne stanowisko wyraził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 3298/10), który stwierdził że „spółka fundująca imprezy szkoleniowo-integracyjne pomniejszy przychód o wydatki poniesione nie tylko na pracowników, ale też na podwykonawców”. Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2009 r. (nr IBPBI/2/4240-2/09), który uznał że „poniesione przez spółkę na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla pracowników i członków ich najbliższej rodziny wydatki, jako spełniające przesłanki o których stanowi art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów”.

Zaliczenie wydatków na organizację imprezy integracyjnej nie powinno raczej budzić większych kontrowersji. Inaczej sprawa wygląda z zaliczeniem do kosztów wydatków na organizację imprezy integracyjnej, w której uczestniczą np. kontrahenci. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem byłoby wystąpienie do właściwego organu podatkowego ze stosownym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Kolejny artykuł poświęcony będzie tematyce samochodu służbowego na cele prywatne.