Spór zbiorowy - strajk

Spór zbiorowy etap V – czyli kiedy strajk jest legalny

18 listopada 2015

Strajk jest najostrzejszym i ostatecznym sposobem służącym do „wyegzekwowania” żądań będących przedmiotem sporu. Może być on przeprowadzony dopiero po wyczerpaniu ustawowych etapów ugodowego rozwiązania sporu, tj. po przeprowadzeniu stosownej procedury rokowań i mediacji.

czytaj więcej
Spór zbiorowy - arbitraż

Spór zbiorowy etap III – arbitraż

6 października 2015

Mediacja podobnie jak rokowania kończy się podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności. W przypadku braku porozumienia związek zawodowy może rozpocząć akcję strajkową, ale nie musi. Może jeszcze podjąć ostatnią próbę rozwiązania sporu poddając go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego.

czytaj więcej
Spór - mediacja

II etap sporu – mediacja

18 czerwca 2015

Etap rokowań kończy się podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez strony związek zawodowy może podjąć decyzję o kontynuacji sporu bądź jego zawieszeniu. Jeżeli spór ma być kontynuowany koniecznym jest podpisanie protokołu rozbieżności kończącego I etap sporu. Jest bowiem warunkiem przejścia do etapu kolejnego, tj. mediacji.

czytaj więcej
koronawirus

Spór zbiorowy – rokowania

22 maja 2015

Spór zbiorowy inicjuje zawsze podmiot reprezentujący prawa lub interesy pracowników. Istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot uprawniony do pracodawcy z konkretnym żądaniem, jeżeli pracodawca nie uwzględnił w całości tego żądania w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.

czytaj więcej
Rozwiązanie sporu zbiorowego na drodze polubownej

Pokojowe etapy rozwiązywania sporów zbiorowych

29 kwietnia 2015

Na pokojowym rozwiązaniu sporu zbiorowego powinno zależeć zarówno pracodawcy jak i związkowi zawodowemu reprezentującemu prawa i interesy zbiorowe pracowników. Pracownicy są bowiem pozbawieni w okresie strajku prawa do wynagrodzenia. Natomiast pracodawca z powodu akcji strajkowej jest narażony na ogromne straty finansowe.

czytaj więcej
Spór zbiorowy

Czego może dotyczyć spór zbiorowy?

7 kwietnia 2015

Spór zbiorowy to spór między związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników a pracodawcą, prowadzony na postawie i zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 295), (dalej: ustawa).

czytaj więcej