Wypadek podczas wyjazdu integracyjnego

Wypadek podczas wyjazdu integracyjnego

2 July 2015

Wyjazdy organizacyjno-szkoleniowe oraz wyjazdy integracyjne z całą pewnością należą do pozytywnej sfery działalności każdej firmy. Bardzo często takie wyjazdy są obligatoryjne dla pracowników oraz zawierają część szkoleniową, po której pracownicy mają możliwość uczestniczenia w części rekreacyjnej. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy pracownik w trakcie szkolenia lub uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w ramach wyjazdu ulegnie wypadkowi.

czytaj więcej
umowa o pracę z prezesem zarządu

Dorozumiana umowa o pracę z prezesem spółki

26 June 2015

Zdaniem Sądu Najwyższego, wykonywanie przez prezesa spółki jedynie kilku jednorazowych czynności (w ciągu kilku dni), nie prowadzi do zawarcia umowy o pracę, nawet wobec faktu, że prezes zarządu działał w oparciu o uchwałę rady nadzorczej. Uchwała ma charakter intencyjny i nie może być utożsamiana z zawarciem umowy o pracę.

czytaj więcej
Spór - mediacja

II etap sporu – mediacja

18 June 2015

Etap rokowań kończy się podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez strony związek zawodowy może podjąć decyzję o kontynuacji sporu bądź jego zawieszeniu. Jeżeli spór ma być kontynuowany koniecznym jest podpisanie protokołu rozbieżności kończącego I etap sporu. Jest bowiem warunkiem przejścia do etapu kolejnego, tj. mediacji.

czytaj więcej
Wypadek przy pracy musi być związany z pracą

Wypadek przy pracy musi być związany z pracą

11 June 2015

Za wypadek przy pracy można uznać zdarzenie, które da się sprowadzić do czasowego bądź miejscowego powiązania przyczyny zewnętrznej doznanego uszczerbku na zdrowiu z faktem wykonywania przez pracownika określonych czynności.

czytaj więcej
Praca w szczególnych warunkach a emerytura

O pracy w szczególnych warunkach zdecyduje ZUS

29 May 2015

ZUS w oparciu o dokumentację pracowniczą samodzielnie podejmuje decyzję w przedmiocie ustalenia pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniającą do wcześniejszego przejścia na emeryturę. W tej sytuacji, dokumenty wystawione przez pracodawcę nie mają przeważającego znaczenia (Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12sierpnia 2014 roku (III AUa 2207/13) .

czytaj więcej
koronawirus

Spór zbiorowy – rokowania

22 May 2015

Spór zbiorowy inicjuje zawsze podmiot reprezentujący prawa lub interesy pracowników. Istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot uprawniony do pracodawcy z konkretnym żądaniem, jeżeli pracodawca nie uwzględnił w całości tego żądania w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.

czytaj więcej
Rozwiązanie sporu zbiorowego na drodze polubownej

Pokojowe etapy rozwiązywania sporów zbiorowych

29 April 2015

Na pokojowym rozwiązaniu sporu zbiorowego powinno zależeć zarówno pracodawcy jak i związkowi zawodowemu reprezentującemu prawa i interesy zbiorowe pracowników. Pracownicy są bowiem pozbawieni w okresie strajku prawa do wynagrodzenia. Natomiast pracodawca z powodu akcji strajkowej jest narażony na ogromne straty finansowe.

czytaj więcej
Niania na zasiłku

Niania na zasiłku

22 April 2015

Nianiom, które w ciągu ostatnich trzech lat przepracowały przynajmniej 365 dni, przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych – tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na interpelację w sprawie znowelizowanej ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy.

czytaj więcej