Przestój produkcyjny

Przestój produkcyjny

9 września 2015

W pracy każdego przedsiębiorstwa może dojść do sytuacji, w której zostanie zatrzymana produkcja. Na wstrzymanie produkcji zakłady pracy narażone są w szczególności w okresie letnim, kiedy panujące upały powodują, że systemy chłodzące w elektrowniach nie radzą sobie z poprawnym funkcjonowaniem, co może skutkować przerwaniem dostaw energii.

czytaj więcej
Oskładkowanie kontraktu menadżerskiego

Oskładkowanie kontraktów menadżerskich i samozatrudnionych

3 września 2015

W ostatnim czasie sporo zamieszania wywołała sentencja uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 roku, III UZP 2/15, zgodnie z którą „Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług”.

czytaj więcej
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a umowa o pracę z tym samym pracodawcą

27 sierpnia 2015

Sytuacja, kiedy w ramach współpracy z tym samym pracodawcą pracownikowi kończy się jedna umowa o pracę i zaczyna kolejna często rodzi problem w postaci niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Pracownicy częściej opowiadają się za wypłatą ekwiwalentu, tym samym rezygnując z możliwości przeniesienia urlopu na okres trwania drugiej umowy. Czy pracodawca może zobowiązać jednak pracownika do tego by wybrał drugą opcję? Jak powinno wyglądać porozumienie?

czytaj więcej
prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych

11 sierpnia 2015

Dnia 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny uznał art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167) za niezgody z Konstytucją, dając tym samym wszystkim osobom posiadającym nieformalny status pracownika, a więc zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.

czytaj więcej
Zmiany prawa restrukturyzacyjnego

Nowe prawo restrukturyzacyjne

4 sierpnia 2015

W dniu 9 czerwca 2015 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne. Głównym celem nowych regulacji jest wprowadzenie instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie danego przedsiębiorstwa będzie miało pozytywny skutek dla jego wierzycieli, pozwoli również na zachowanie miejsc pracy.

czytaj więcej
elektroniczne zwolnienie chorobowe

Zwolnienie chorobowe – elektroniczne zamiast tradycyjnego

30 lipca 2015

Obecnie zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, wystawiane na druku ZUS-ZLA, a potocznie nadal zwane L-4, winno być wystawione przez upoważnionego do tego lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera na odpowiednim druku, według wzoru załączonego do Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 229).

czytaj więcej
Dyskryminacja płacowa

Dyskryminacja płacowa

20 lipca 2015

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest równe traktowanie w zatrudnieniu. Art. 112 Kodeksu pracy stanowi, iż „pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków”. Należy podkreślić, iż przepis ten nie oznacza braku możliwości różnicowania praw i obowiązków zatrudnionych pracowników, jedynie wskazuje, iż różnicowanie to musi być kierowane obiektywnymi i sprawiedliwymi kryteriami.

czytaj więcej
Ile umów na czas określony?

Umowy na czas określony – nowelizacja

14 lipca 2015

Kodeks Pracy przewiduje trzy rodzaje umów o pracę: umowy na czas nieokreślony, umowy na okres próbny i umowy na czas określony. Ostatnie z nich, zwane umowami terminowymi są przedmiotem niedawnych prac sejmowych i głosowań posłów. Jakie zmiany przyniesie nam przygotowywana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja Kodeksu Pracy, dla której ze stron stosunku pracy okażą się one korzystne?

czytaj więcej
Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

8 lipca 2015

Rozważając możliwość skorzystania z urlopy bezpłatnego warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaka jest istota takiego urlopu? Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego? Jak długo trwa taki urlop? Czy urlop może być przerwany? Czy zakład pracy z własnej inicjatywy może wysłać pracownika na bezpłatny urlop?

czytaj więcej