Świadczenie rozdzicielskie

Świadczenie rodzicielskie

14 April 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach prowadzonej polityki rodzinnej, przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zakładający wprowadzenie nowej formy wsparcia dla rodziców, którzy nie mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego, ponieważ są bezrobotni albo zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej
Spór zbiorowy

Czego może dotyczyć spór zbiorowy?

7 April 2015

Spór zbiorowy to spór między związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników a pracodawcą, prowadzony na postawie i zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 295), (dalej: ustawa).

czytaj więcej
Bezpłatny okres próbny

Bezpłatny okres próbny

30 March 2015

W praktyce zdarza się, ze pracodawcy przyjmują pracowników na kilkudniowy bezpłatny okres próbny. Warto jednak wiedzieć, że jakiekolwiek bezpłatne zatrudnienie pracowników nie jest zgodne z przepisami prawa, które nakładają na pracodawcę bezwzględny obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę.

czytaj więcej
zmiany dotyczące badań lekarskich

Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników

5 March 2015

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza istotne zmiany dotyczące badań lekarskich wymaganych przy zatrudnianiu nowych pracowników. Od 1 kwietnia br. pracownik nie będzie musiał za każdym razem, przed wejściem w nowy stosunek pracy z nowym pracodawcą, przechodzić obowiązkowych badań lekarskich. W jakich przypadkach pracownik będzie mógł zrezygnować z ponownej wizyty u lekarza medycyny pracy przy zmianie miejsca zatrudnienia?

czytaj więcej
pracownik, który spożywa alkohol w miejscu pracy

Odprawa pośmiertna pracownika

23 February 2015

Rodzinie pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, przysługuje od pracodawcy jednorazowe świadczenie zwane odprawą pośmiertną. Kto i w jakiej sytuacji może się o nie ubiegać?

czytaj więcej
Podział zadań i likwidacja stanowiska pracy

Nowy podział zadań umożliwia likwidację stanowiska pracy

9 February 2015

Pracodawca może zmniejszyć liczbę pracowników i dokonać nowego rozkładu zadań w zakładzie pracy w celu bardziej racjonalnego wykonywania zadań zakładu pracy i pomniejszenia kosztów jego działania. Wówczas podjęta w ramach tych działań likwidacja stanowiska pracy nie jest pozorna

czytaj więcej