koronawirus

Stopniowe odmrażanie gospodarki i związane z tym aktywowanie działalności gospodarczej, wymuszają powrót do pracy większości, jak nie wszystkich pracowników. Należy pamiętać, że powrót do pracy odbywa się ciągle jeszcze podczas stanu epidemii, który nie został odwołany. Oznacza to, że mimo stopniowego „luzowania” wprowadzonych ograniczeń w obszarze życia społecznego i gospodarczego, w dalszym ciągu koniecznym jest podejmowanie wszelkich środków mających na celu ograniczenie zakażeniem COVID-19. W tym celu Główny Inspektor Pracy na swojej stronie internetowej zamieścił zalecenia pn.: „Bezpieczny powrót do pracy”, które mają zapewnić pracodawcom praktyczne wsparcie w zorganizowaniu powrotu do funkcjonowania zakładu pracy w czasie trwania pandemii.

Obowiązek stosowania środków ochronnych wciąż aktualny

Przede wszystkim pracodawcy w dalszym ciągu zobowiązani są stosować środki ochrony zbiorowej i indywidulanej, w zależności od prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka w środowisku pracy. Każdy pracodawca powinien stworzyć dla swojego zakładu pracy indywidulany plan działań, obejmujący właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, w zależności oczywiście od charakteru i rodzaju prowadzonej na terenie zakładu pracy działalności. Jeżeli jest to tylko możliwe w dalszym ciągu zaleca się zmianę organizacji pracy poprzez większy udział pracy zdalnej, szczególnie osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka. Odłożenie spotkań, konferencji, szkoleń, czy też wyjazdów służbowych na czas, kiedy ryzyko zachorowań będzie niższe. W miarę możliwości należy w dalszym ciągu minimalizować obecność osób postronnych na terenie zakładu pracy. Na ile jest to tylko możliwe należy redukować kontakt fizyczny między pracownikami, nie tylko podczas wykonywania pracy, ale również podczas przerw. Nie można dopuścić do sytuacji, gdy pracownicy wykonują pracę w znacznej odległości od siebie, a później podczas przerwy spotykają się w jednym pomieszczeniu. Przerwy na posiłki powinny być tak zorganizowane, aby w jednym pomieszczeniu (kuchnia, stołówka, pokój socjalny itp.) nie spotykały się duże grupy pracowników.

GIP wskazuje na środki techniczne, czy też organizacyjne, które pracodawcy powinni stosować w celu zminimalizowania zagrożenia

Podstawą jest utrzymywanie czystości w miejscu pracy przez samych pracowników, jak i służby sprzątające. Powinien zostać opracowany harmonogram czyszczenia i dezynfekcji zakładu pracy. Pracownicy powinni być na bieżąco informowani o wprowadzonych ograniczeniach w dotychczasowym funkcjonowaniu zakładu oraz dodatkowych obowiązkach. Żadne środki nie pomogą, jeżeli pracownicy nie będą ich przestrzegać. Stąd konieczność uregulowania we wprowadzonym planie działania elementów kontroli i nadzoru. Istotną rolę pełnić tu będą bezpośredni przełożeni pracowników, którzy są odpowiedzialni za monitorowanie sytuacji i sygnalizowanie konieczności zwiększenia lub zmniejszenia wprowadzonych ograniczeń tak, by efektem było faktyczne zmniejszenie zagrożenia zakażenia, a nie „papierowe” zadośćuczynienie temu obowiązkowi.

Wspomnieć również należy, że aktualnie Ministerstwo Rozwoju pracuje nad szczegółowymi wytycznymi dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii COVID-19. Z pewności zostaną one uwzględnione w wytycznych GIP-u tak, by zasady bezpiecznego powrotu do pracy były jednolite i czytelne dla wszystkich.