Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z tych przyczyn zależy wyłącznie od uznania pracodawcy. Niewątpliwie jednak pracodawca powinien uznać za usprawiedliwione nieobecności wywołane przyczynami, które obiektywnie uniemożliwiły pracownikowi stawienie się w pracy. Komentatorzy wskazują następujące przykłady:

  • paraliż komunikacyjny niemożliwy do przewidzenia lub uniknięcia (wynikający ze strajków, blokad dróg, niecodziennych korków),
  • uczestniczenie w akcji ratującej życie i zdrowie,
  • uczestniczenie w wypadku samochodowym,
  • zdarzenia losowe dotyczące pracownika (włamanie i kradzież w domu pracownika, zalanie mieszkania).

Katalog tych przyczyn jest otwarty. Zdarzenia takie każdorazowo podlegają ocenie pracodawcy, co nie oznacza całkowitej swobody i dowolności. Pracodawca powinien uprawdopodobnione przyczyny wziąć pod uwagę, szczególnie jeżeli nie można przypisać winy pracownikowi. Pracodawca może także określić sposób dokumentowania tych przyczyn.

(tak: E. Wronikowska, Akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Komentarz, Oficyna 2009).

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności, jeżeli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (§2 ust. 1 rozporządzenia). Dlatego też jeżeli pracownik wie, że następnego dnia musi zgłosić się z dzieckiem do lekarza na badanie, to ma obowiązek powiadomić o tym pracodawcę. Nieobecność w pracy z tej przyczyny powinna zostać przez pracodawcę usprawiedliwiona. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę również o przewidywanym spóźnieniu się do pracy i podać przyczynę tego spóźnienia.

W razie zaistnienia nagłych powodów uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie (tj. najszybciej jak to możliwe) zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności. Sposób zawiadamiania o przyczynach nieobecności może być uregulowany przez przepisy obowiązujące u danego pracodawcy np. regulamin pracy, układ zbiorowy pracy czy też statut określający prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jeżeli wewnątrzzakładowe przepisy nie określają sposobu zawiadomienia o nieobecnościach – pracownik dokonuje zawiadomienia osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym wówczas za datę zawiadomienia uważa się  datę stempla pocztowego.

Niedotrzymanie terminu usprawiedliwienia nieobecności, może być uzasadnione wyłącznie szczególnymi okolicznościami np. obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innymi zdarzeniami losowymi (§2 ust. 3rozporządzenia).

Jeżeli sposób zawiadomienia o przyczynie nieobecności pracownika określa regulamin pracy lub inne akty obowiązujące w zakładzie pracy, nie mogą być one mniej korzystne niż zasady określone w cytowanym rozporządzeniu.

Rozporządzenie określa również dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Są nimi:

  1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy.  W tym miejscu warto wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.267 ze zm.) – zaświadczenie lekarskie pracownik jest obowiązany dostarczyć pracodawcy – nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
  2. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
  3. oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  4. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  5. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Nieprzestrzeganie przez pracownika przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy rodzi odpowiedzialność porządkową pracownika i może spowodować ukaranie go karą upomnienia lub karą nagany. Natomiast w przypadku opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, pracodawca może zastosować również karę pieniężną (art. 108 §1  i §2 kp). Bez względu na fakt ukarania nieobecność może też stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za wypowiedzeniem. W skrajnych przypadkach może być również podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 1981 r. w sprawie sygn. I PRN 57/81, niepubl.), uznając, że nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy w zależności od okoliczności konkretnego przypadku może stanowić ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.