Impreza pracownicza a podatek

Ostatnimi laty, bardzo popularne wśród pracodawców stało się organizowanie imprez integracyjnych dla swoich pracowników. Niestety, cały urok takich imprez psuje oczywiście fiskus. Zasadniczo, problem polega na tym czy udział pracownika w imprezie integracyjnej będzie stanowił dla niego przychód podlegający opodatkowaniu.

Wśród organów podatkowych, a także sądów administracyjnych wyodrębniły się dwa zupełnie przeciwstawne stanowiska – pozytywne oraz negatywne. Pierwsze stanowisko prezentuje chociażby Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2011 roku (nr ILPB1/415-286/08/11-S/AG). W interpretacji organ podatkowy stwierdził, że kiedy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, a opłatę za organizację wniesiono ryczałtowo, to bez względu na to czy pracownik z usług skorzystał, czy też nie skorzystał brak jest podstaw do ustalenia konkretnemu pracownikowi kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanych imprez. Pracownik bowiem nie otrzymał rzeczywiście wspomnianych świadczeń, których wartości nie można określić. Zastosowanie tutaj znajduje zasada impossibilium nulla obligatio est (łac. „nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych”), ponieważ brak możliwości ustalenia jednego z elementów stosunku prawnopodatkowego (podmiot)  czyni niemożliwym powstanie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji ustalenie zobowiązania podatkowego. Niniejsze, pozytywne stanowisko potwierdza m.in. WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 7 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1326/08) oraz NSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1531/09).

Drugie stanowisko, zdecydowanie niekorzystne dla podatników zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2010 r. (nr IBPBII/1/415-433/10/BD). Zdaniem organu podatkowego o powstaniu przychodu nie decyduje okoliczność faktycznego skorzystania ze świadczenia. Pracownik uzyska przychód w chwili umożliwienia mu wzięcia udziału w takiej imprezie. Na imprezie integracyjnej będzie zaś miał takie samo prawo do wypicia, zjedzenia i udziału w atrakcjach jak każdy inny uczestnik imprezy. Ustalenie przychodu dla niego nie będzie zależało od tego ile zjadł i wypił, a tym bardziej o której z imprezy wyszedł, lecz od tego czy mógł w niej wziąć udział. A udział w imprezie integracyjnej mógł wziąć, o ile impreza była skierowana do niego. Jeżeli wstęp będzie się odbywał na podstawie zgłoszenia bądź zaproszeń bądź identyfikatora, to w chwili, kiedy otrzyma zaproszenie lub zgłosi swój udział. To czy istotnie przybędzie na imprezę, czyli skonsumuje świadczenie jest kwestią bez znaczenia dla powstania przychodu. Tak więc, wartość świadczeń jaką ponosi pracodawca w ramach organizowanych imprez integracyjnych ze środków obrotowych firmy, pracodawca ma obowiązek doliczać do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość świadczenia, jaką pracodawca winien doliczyć do przychodu danego pracownika należy obliczyć dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych przez firmy zewnętrzne faktur lub rachunków za poszczególne spotkania integracyjne, w posiadaniu których będzie pracodawca, przez liczbę pracowników zaproszonych – mogących wziąć udział w danym spotkaniu integracyjnym.