Etat czy praca tymczasowa

Wielu z nas mając do wyboru zatrudnienie na podstawie zwykłej umowy o pracę albo zatrudnienie w charakterze pracownika tymczasowego, przed drugą ewentualnością często broni się rękami i nogami. Warto jednak czasami bliżej przyjrzeć się różnicom, jakie kryją wymienione stosunki pracy. Często bowiem zdarza nam się zapominać o zaletach, które często przemawiać mogą „za” pracą tymczasową, zwłaszcza w przypadku osoby rozpoczynającej swoją karierę zawodowa.W przypadku pracowników tymczasowych podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej, zaś podmiotem, na rzecz którego praca jest świadczona tzw. pracodawca użytkownik. Większość obowiązków wobec pracownika spoczywa więc na agencji, co zwalnia od nich pracodawcę użytkownika. Z tego względu praca tymczasowa jest rozwiązaniem korzystniejszym dla pracodawcy użytkownika, który może skorzystać z pracy pracowników tymczasowych, o ile wypełnia przewidziane ku temu ustawowe przesłanki.

Dla pracownika wybór już nie jest taki prosty. W odróżnieniu od „kodeksowego” stosunku pracy, praca tymczasowa cechuje się mniejszą stabilnością zatrudnienia. Dodatkowo, sytuacja pracowników tymczasowych jest w porównaniu z pracownikami etatowymi mniej korzystna ze względu chociażby na brak ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony, krótsze okresy wypowiedzenia, zmniejszoną ochronę trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży czy brak prawa do odprawy przysługującej pracownikom na gruncie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. W praktyce często dochodzi także do sytuacji, w których pracownicy tymczasowi otrzymują niższe wynagrodzenie niż etatowi pracownicy danego pracodawcy zatrudnieni na porównywalnych stanowiskach. Jest to sposób na swoiste zrekompensowanie kosztów prowizji, którą pracodawca użytkownik zobowiązany jest uiścić na rzecz agencji pracy tymczasowej. Podkreślenia wymaga przy tym, że takie działanie jest niezgodne z art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach tymczasowych zakazującym nierównego traktowania pracowników tymczasowych w szczególności w zakresie warunków zatrudnienia, czyli m.in. w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Nie można jednakże zapominać o zaletach, jakie dla pracownika może nieść ze sobą praca tymczasowa. Jako elastyczniejsza forma zatrudnienia daje ona pracownikom możliwość kształtowania czasu pracy według ich potrzeb. Dla osób rozpoczynających karierę zawodową praca tymczasowa stanowi ciekawszą i atrakcyjniejszą formę zdobywania różnorodnego doświadczenia niż – nieodpłatne z reguły – praktyki czy staże. Dodatkowo to agencja pracy, z którą pracownik zawarł umowę, broni jego interesów w razie ewentualnych sporów z pracodawcą użytkownikiem.