badania lekarskie dla kierujących pojazdami

W dniu 29 czerwca br. w życie weszły zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 2, poz. 15 ze zm.). Przedmiotowe zmiany z jednej strony zwiększyły zakres przeprowadzanych w takich wypadkach badań lekarskich, z drugiej zaś strony wprowadziły obowiązkowe skierowanie na konsultację okulistyczną oraz przeprowadzenie badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia w odniesieniu do (m.in.) osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E lub T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych (§ 4 ust. 4 pkt 5 ww. rozporządzenia). To tyle, jeśli chodzi o przepisy.

W praktyce pojawia się problem ze zdefiniowaniem „osób kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych”. Z całą pewnością chodzi tu o osoby, które w zakresie swoich obowiązków mają wskazane ich wykonywanie przy użyciu samochodu. Nie jest natomiast jasne, czy omawianym badaniom podlegają także pracownicy, których zakres obowiązków nie obejmuje kierowania pojazdem, a którzy sporadycznie jednak wykorzystują samochód (służbowy lub prywatny). Dotyczyłoby to na przykład pracownika biurowego, który otrzymał polecenie wyjazdu służbowego prywatnym samochodem.

Ponieważ przepisy nie wskazują odpowiedzi na powyższe wątpliwości, należałoby oprzeć się na literalnym ich brzmieniu, które nie warunkuje objęcia badaniami od treści formalnego zakresu obowiązków czy od częstotliwości, z jaką dany pracownik prowadzi samochód w ramach obowiązków służbowych. Przyjąć zatem należałoby, że także pracownicy sporadycznie kierujący samochodem powinni podlegać omawianym badaniom.