Członek rady nadzorczej a ZUS

Z dniem 1 stycznia 2015 roku w życie weszły zmiany katalogu podmiotów podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jak zmiany te wpłyną na sytuację członków rad nadzorczych, w świetle podlegania przez nich obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym?

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych członków rad nadzorczych

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która do dotychczasowego katalogu osób fizycznych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym włączyła także członków rad nadzorczych, pod warunkiem, że sprawują oni swoją funkcję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia dotyczy wyłącznie wynagrodzeń z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej należnych od dnia 1 stycznia 2015 roku. Istnieje on od dnia powołania na członka rady nadzorczej (nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zaczął swą funkcję wykonywać odpłatnie) i trwa aż do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. Dodatkowo, obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, czy członkowie rady nadzorczej posiadają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i bez względu na to, czy posiadają uprawnienia do emerytury lub renty.

Członkowie rad nadzorczych nie są natomiast objęci obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym.