Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Pracownik, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, ma prawo również do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, w wymiarze 26 tygodni.

Warto podkreślić, iż z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. Wówczas, łączy wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 26 tygodni.

Urlop rodzicielski może być udzielany jednorazowo albo maksymalnie w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, z których każda powinna przypadać bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Co istotne, urlop rodzicielski udziela się na pisemny wniosek pracownika, który powinien być złożony nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Niemniej jednak, pracownica może również złożyć nie później niż 14 dni po porodzie, pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni.. Podobnie jak przy urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyńskim, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien wskazywać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W sytuacji natomiast, gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego – termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

Pracownik składający przedmiotowy wniosek zobowiązany jest załączyć do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.

Poniżej zawarty jest przykładowy wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego przez jednego z rodziców.

 

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 roku

Barbara Kowalska

ul. Zielona 34

00-824 Warszawa

 

Szanowny Pan

Andrzej Popiołek

Prezes Zarządu ABC sp. z o.o. 

WNIOSEK

O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Działając w oparciu o art. 1821a § 1 k.p., wnoszę o udzielenie mi urlopu rodzicielskiego w wymiarze…………… tygodni w okresie od dnia………….roku do dnia………… roku, w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem Łukaszem Kowalskim urodzonym w dniu……..

Informuję, że dodatkowy urlop macierzyński został przeze mnie zakończony w dniu ………..

Barbara Kowalska

 

W załączeniu:

– pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka / albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.