Dodatkowy urlop macierzyński

Zgodnie z art. 1821 k.p. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

1)   do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2)   do 8 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Należy podnieść, iż dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik określa termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego – termin zakończenia pierwszej części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. Jeżeli z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie korzysta pracownica – matka dziecka, z urlopu może skorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko.

Poniżej zawarty jest przykładowy wzór wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Warszawa, dnia 12 września 2013 roku

Barbara Kowalska

ul. Zielona 34

00-824 Warszawa

 

Szanowny Pan

Andrzej Popiołek

Prezes Zarządu ABC sp. z o.o.

WNIOSEK

O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Działając w oparciu o art. 1821 k.p., wnoszę o udzielenie mi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze ……… tygodni w okresie od dnia ……… roku do dnia …………. roku celem sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem Łukaszem Kowalskim urodzonym w dniu……….

Informuję, że dodatkowy urlop macierzyński wykorzystam bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, co nastąpi w dniu…………roku.

Jednocześnie oświadczam, że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie będzie korzystał drugi z rodziców dziecka, tj. ojciec Piotr Kowalski

                                                                                      Barbara Kowalska