wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

W pierwszej kolejności należy zważyć, iż w gruncie rzeczy, pracownica nie jest zobligowana do składania jakiegokolwiek wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Pierwszym dniem urlopu jest wówczas dzień porodu.

Niemniej jednak trzeba podkreślić, iż nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu. Wówczas pracownica musi złożyć stosowny wniosek podparty zaświadczeniem lekarskim, w którym zawarta jest informacja o terminie porodu.

Z kolei, gdy pracownica nie chce wykorzystywać urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, wtedy w momencie urodzenia dziecka, pracownica lub inna osoba z jej kręgu, powinna poinformować pracodawcę o dniu porodu i liczbie urodzonych dzieci. Powinna również dostarczyć pracodawcy akt urodzenia. Pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego przypada wówczas, jak zostało nadmienione na wstępie, na jej dzień porodu. W takiej sytuacji, pracodawca nie może nie udzielić pracownicy urlopu macierzyńskiego.

Z kolei po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma ona prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Długość urlopu zależy tylko i wyłącznie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Na tej podstawie urlop macierzyński przysługuje pracownicy w wymiarze:

  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Poniżej zawarty jest przykładowy wzór wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed datą porodu.

Warszawa, dnia 12 lipca 2013 roku

Barbara Kowalska

ul. Zielona 34

00-824 Warszawa

Szanowny Pan

Andrzej Popiołek

Prezes Zarządu ABC sp. z o.o. 

WNIOSEK

O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO PRZED DATĄ PORODU

Na podstawie z art. 180 § 3 k.p. wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze …….. tygodni przed przewidywaną datą porodu, która została wyznaczona na dzień …….. roku. Powyższy urlop macierzyński planuję w związku z powyższym rozpocząć z dniem …….

                                               Barbara Kowalska