Zasiłek macierzyński

Zasadą jest, iż za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku (jak dotychczas). Z kolei miesięczny zasiłek macierzyński za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego wynosi 60% tej podstawy. Korzystając z maksymalnych wymiarów ww. urlopów pracownik przez pierwsze 26 tygodni (20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni dodatkowego, przy urodzeniu jednego dziecka) pobiera zasiłek w wysokości 100% podstawy, zaś przez następne 26 tygodni (urlop rodzicielski) – w wysokości 60%.

Wyjątek od powyższej zasady przewidziano dla sytuacji, kiedy pracownica składa wniosek w trybie art. 1791 k.p., tj. w terminie do 14 dni po porodzie składa wniosek o jednoczesne udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu dodatkowego (w pełnym wymiarze) i urlopu rodzicielskiego (także w pełnym wymiarze). Pracownica taka ma wówczas prawo do otrzymywania zasiłku w wysokości 80% podstawy jego wymiaru przez cały ww. okres, tj. przez 52 tygodnie (przy urodzeniu jednego dziecka). W przypadku zaś późniejszej rezygnacji z zasiłku przysługującego z tytułu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego części bądź z tytułu urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (wskutek rezygnacji z samego urlopu), pracownicy przysługuje jednorazowego wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy, pod warunkiem jednakże, iż zasiłki za okres objęty ww. rezygnacją nie zostały pobrane.