kary za nielegalne zatrudnienie

Przedsiębiorca, który zechce przyjąć do pracy cudzoziemca, będzie musiał najpierw sprawdzić jego status pobytowy. Zatrudnienie obywateli przebywających w Polsce nielegalnie będzie obwarowane grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Za łamanie prawa sąd będzie mógł orzec dodatkowe sankcje takie jak pozbawienie dostępu do funduszy unijnych, obowiązek zwrotu pomocy czy wykluczenie z postępowań o zamówienie publiczne.

Nowe rozwiązania przewiduje projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Propozycję zmian opracowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 20 grudnia 2011 r. dokument został przyjęty przez Radę Ministrów.

Nowe przepisy mają wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Koncepcja ustawy pozwoli zmniejszyć rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz ograniczy zjawisko nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej. W ustawie znajdą się przepisy zakazujące zatrudniania obywateli państw trzecich przebywających w Polsce wbrew przepisom, tzn. bez ważnego dokumentu uprawniającego. Celowi temu mają służyć m.in. odstraszające sankcje dla firm, a także ułatwienia w dochodzenia roszczeń o wypłatę zaległej pensji.

Cały artykuł na:

http://lexpolonica.lexisnexis.pl/aktualnosc/surowe-kary-za-nielegalne-zatrudnienie

„materiał sponsorowany”