Termin powrotu do pracy

Wygaśnięcie umowy o pracę może być spowodowane  niedotrzymaniem przez pracownika 7–dniowego terminu na zgłoszenie powrotu do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy.

Zgodnie z art. 74 k.p., pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

W przypadku zatem rozwiązania stosunku pracy z wyboru, pracownik może powrócić do pracy u dotychczasowego pracodawcy, u którego przebywał na urlopie bezpłatnym. Konieczne jest jednak dochowanie przez niego 7-dniowego terminu. Pracodawca nie może się przeciwstawić powrotowi pracownika. Pracodawca może jednakże żądać od pracownika dokumentów, które potwierdzałyby dochowanie przez pracownika 7-dniowego terminu na zgłoszenie powrotu do pracy. W sytuacji gdy pracownik pełnił funkcje związkowe i w tym celu korzystał z urlopu bezpłatnego, wówczas to związek zawodowy powinien sam powiadomić pracodawcę o wygaśnięciu mandatu.

W sytuacji, gdy pracodawca dopuszcza się naruszenia przepisów dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje prawo odwołania do Sądu pracy w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. W takim przypadku stosuje się przepisy dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56 -61 k.p.). Pracownikowi przysługuje zatem roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania za okres wypowiedzenia, jednak nie więcej niż za 3 miesiące.