Prezenty świąteczne w pracy

Pracodawcy w okresie świątecznym często decydują się na przygotowanie prezentów oraz spotkań wigilijnych dla swoich pracowników. Wydatki, które ponoszą na zorganizowanie tego typu wydarzeń, mogą być finansowane z różnych źródeł. Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach zaliczone zostaną do dochodu pracownika. W konsekwencji pracodawca będzie musiał odprowadzić od takiego dochodu zaliczkę na podatek dochodowy, a także uwzględnić ten dochód przy obliczaniu podstawy wymiaru składki ZUS.

Spotkania wigilijne a podatek dochodowy

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku „podstawowym kryterium, które powinno być stosowane przy ustalaniu, czy dane świadczenie nieodpłatne pracodawcy stanowiło przychód ze stosunku pracy, jest wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia, czy to w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej, czy to w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku”. Mając na względzie tak sformułowaną tezę, należy wskazać, że udział w spotkaniu przygotowanym przez pracodawcę nie powoduje po stronie pracownika wymiernej korzyści czy też nie oszczędza mu wydatku. Pracownik bierze udział w spotkaniu wyłącznie ze względu na łączący go z pracodawca stosunek pracy. Ponadto, spotkania mają zazwyczaj charakter motywujący, pełniący rolę nagrody dla pracowników i stanowiący formę docenienia pracy wykonanej w ciągu roku przez pracowników. Z tych względów należy przyjąć, że udział w spotkaniu nie będzie stanowił dla pracownika przychodu ze stosunku pracy i nie będzie także podlegał oskładkowaniu.

Prezenty dla pracowników a podatek dochodowy

Co do zasady prezenty, które pracownik otrzymał od pracodawcy stanowią jego przychód ze stosunku pracy. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie z takiego opodatkowania dla otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Łącznie wysokość tak otrzymanych świadczeń nie może przekroczyć w roku kwoty 380 zł. Zwolnienie, o którym mowa, nie obejmuje bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Powyższe oznacza, że pracownik nie zapłaci podatku dochodowego od paczki przygotowanej przez pracodawcę, przy założeniu, że jej wartość łącznie z wartością innych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w danym roku nie przekroczy 380 zł, ale już bon towarowy otrzymany od przedsiębiorcy będzie stanowił przychód pracownika.

Prezenty a składki ZUS

Jeszcze jedną istotną kwestią związaną ze świadczeniami otrzymywanymi przez pracowników, jest kwestia oskładkowania prezentów. Tutaj też znaczenie będzie miało pochodzenie środków, z których sfinansowano prezent. I tak, w sytuacji, gdy prezent został zakupiony ze środków obrotowych, uzyskany w ten sposób przez pracownika przychód będzie stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli taki prezent stanowi świadczenie w naturze, należy przy tym pamiętać o szczególnym sposobie ustalania wartości pieniężnej takiego prezentu dla celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeżeli natomiast świadczenie dla pracownika zostanie sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jego wartość nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i to niezależnie od tego, jaka będzie wartość takiego prezentu.