Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron. Ma to miejsce z chwilą złożenia przez pracodawcę i pracownika zgodnych oświadczeń, których celem jest zakończenie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie, może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika jak i pracodawcy.

Należy podkreślić, iż każdą umowę można rozwiązać na mocy porozumienia, również tę zawartą z pracownikiem, który podlega szczególnej ochronie, np. z kobietą w ciąży. Warto zaznaczyć, iż rozwiązanie umowy w tym trybie nie jest ograniczone żadnym terminem. Porozumienie takie może być bowiem zawarte między stronami umowy o pracę w dowolnym momencie. Co z kolei istotne, z punktu widzenia pracodawcy, rozwiązując umowę w tym trybie, nie trzeba wskazywać przyczyn ustania stosunku pracy.

Stąd wydaje się, że taka forma rozwiązania umowy o pracę jest najdogodniejsza a zarazem najlepsza, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Nie bez powodu, ustawodawca umieścił w przepisie rozwiązanie umowy za porozumieniem na pierwszym miejscu, przed innymi sposobami rozwiązania stosunku pracy.

Niemniej jednak, zawierając takie porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, niejednokrotnie strony umowy tj. pracownik i pracodawca mogą być szczególnie zainteresowani ukształtowaniem tego porozumienia w taki sposób, by „regulowało ono” nie tylko samo zakończenie umowy o pracę ale również inne istotne kwestie między stronami, w tym warunki zakończenia stosunku pracy.

Powyższe zapisy w porozumieniu pozwolą nie tylko wyeliminować ewentualne niejasności w przyszłości ale również pozwolą na ukształtowanie porozumienia zgodnie z rzeczywistą wolą stron i na warunkach, które by ich wzajemnie satysfakcjonowały. 

Poniżej zawarty jest przykładowy wzór takiego porozumienia, w którym ukształtowane zostały pewne kwestie, które mogłyby być istotne z punktu widzenia pracownika i pracodawcy, przy rozwiązywaniu umowy o pracę.

 

Warszawa, dnia 10 października 2013 roku

 

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

zawartej w dniu 20 kwietnia 2011 roku

pomiędzy:

ABC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Staropolskiej 1B (00-100 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000012345 reprezentowanym przez:

Kazimierza Radowicza – Prezesa Zarządu

zwanym dalej Pracodawcą

a

Anną Marszałek zamieszkałą w Pruszkowie przy ul. Kwiatowej 11 (05-200 Pruszków) – zatrudnioną na stanowisku Kierownika Działu Administracyjnego.

zwaną dalej Pracownikiem

a łącznie Stronami

o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, iż na mocy art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, rozwiązują za porozumieniem umowę o pracę zawartą w dniu 20 kwietnia 2011 roku.

§ 2

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą ich umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z dniem 31 grudnia 2013 roku.

§ 3

  1. Do czasu rozwiązania umowy, Pracodawca zwalnia Pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
  2. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku niewykorzystania przez Pracownika urlopu, Pracownik otrzyma ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.
  3. Pracownik zobowiązuje się zwrócić Pracodawcy, do dnia rozwiązania umowy o pracę – laptop Toshiba o nr C855-B830, samochód marki Peugeot 207 o nr rej.: WX 80400 oraz inne otrzymane protokolarnie od Pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy przedmioty i rzeczy.

§ 4

Strony oświadczają, że rozwiązanie umowy o pracę nie jest związane z przyczynami niedotyczącymi pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

___________________________                                 ___________________________ Pracodawca                                                                        Pracownik