Rozwiązanie umowy na czas określony

Umowa o pracę zawarta na czas określony należy do umów terminowych, które generalnie rozwiązują się z upływem czasu na jaki były zawarte (art. 30 § 1 pkt 4 kodeksu pracy, dalej „k.p.”). Problem pojawia się w sytuacji, gdy jedna ze stron chciałaby wcześniej rozwiązać taką umowę. Kwestię tę reguluje art. 33 k.p., który stanowi, że: „Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.

By można było rozwiązać umowę na czas określony spełnione muszą zostać zatem dwa warunki. Po pierwsze – umowa powinna być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Po drugie – warunkiem koniecznym jest zawarcie w umowie dopuszczalności rozwiązania jej za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W związku z powyższym nie jest możliwe wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, na okres krótszy niż 6 miesięcy oraz w sytuacji gdy umowa została co prawda zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, ale strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Zauważyć należy, że w drugim przypadku dopuszczalne jest odejście od obligatoryjności zawarcia takiego zastrzeżenia przy zawieraniu umowy o pracę na rzecz dopuszczalności zamieszczenia takiej klauzuli również po zawarciu umowy i w czasie jej trwania, np. w formie aneksu. Co w wolnym przekładzie oznacza, możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę poprzedzone zgodnym oświadczeniem obu stron.

W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony pracodawca nie ma obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową. Nie ma także, jak to jest w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

Należy na koniec podkreślić, iż zgodnie z art. 50 § 3 k.p. „jeżeli wypowiedzenie umowy o prace zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie”. W takim wypadku odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie dłużej niż 3 miesiące.