brak protokołu wypadkowego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 lutego 2014 roku (I UZP 4/13) potwierdza istnienie dwutorowego sposobu dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczony bowiem, chcąc dochodzić takich świadczeń w sytuacji nieotrzymania od pracodawcy protokołu powypadkowego albo w przypadku otrzymania protokołu stwierdzającego, iż dane zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, ma do wyboru dwie możliwości.

Pozew przeciwko pracodawcy

Po pierwsze, może skierować do sądu pracy przeciwko pracodawcy pozew o ustalenie, że przedmiotowe zdarzenie było wypadkiem przy pracy – uzyskane w tym postępowaniu orzeczenie mogłoby następnie służyć ubezpieczonemu jako podstawa wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę określonego świadczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w takiej sytuacji organ rentowy nie będzie związany wyrokiem sądu pracy ustalającym wypadek przy pracy, tj. organ będzie mógł samodzielnie ustalać spełnienie przewidzianych w tym zakresie warunków. W razie zaś odwołania od decyzji odmownej ZUS, także sąd ubezpieczeń społecznych będzie „na własną rękę” badał, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy (także ten sąd nie będzie bowiem związany wyrokiem sądu pracy ustalającym taki wypadek).

Skierowanie wniosku do ZUS

Drugą możliwością jest skierowanie wniosku do ZUS o wypłatę określonych świadczeń (licząc się z odmową, gdyż wobec braku protokołu lub nieuznania w nim zdarzenia za wypadek przy pracy decyzją ZUS może być tylko odmowa), a następnie wniesienie odwołania od odmownej decyzji organu rentowego do sądu ubezpieczeń społecznych. Sąd ten będzie mógł samodzielnie ustalać, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy (pomimo tego, że możliwości czynienia takich ustaleń nie miał ZUS). Co więcej, w takiej sprawie rozpatrywanej przed sądem ubezpieczeń społecznych, sąd ten – po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i ustaleniu spełnienia przesłanek – nie tylko ustali, że  zdarzenie było wypadkiem przy pracy, ale i powinien zasądzić na rzecz ubezpieczonego świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego (ewentualnie oddalić odwołanie ze względu na brak wymaganego dla przyznania tego świadczenia uszczerbku na zdrowiu, bądź ze względu na brak związku przyczynowego pomiędzy uszczerbkiem na zdrowiu a wypadkiem przy pracy).