Czego może żądać kontrola PIP?

Próbując spiąć klamrą temat kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, który rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłym miesiącu, prezentujemy ostatnią kwestię związaną z bezpośrednią kontrolą inspektora w firmie. Mamy również nadzieję, że szczegółowe omówienie procesu kontroli PIP z całą pewnością pomoże Państwu w bezpośrednich kontaktach z inspektorem.

Inspektor może zażądać:

  • okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy, planów rysunków technicznych, dokumentacji technicznej, wyników ekspertyz, badań pomiarów dotyczących produkcji bądź innej działalności zakładu, jak również dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia analiz lub badań, gdy mają one związek z przeprowadzaną kontrolą,
  • przedłożenia akt osobowych oraz dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników lub innych osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu kontrolowanego na innej podstawie niż stosunek pracy, czyli – zawartych  umów cywilnoprawnych, list płac, ewidencji czasu pracy oraz aktów wewnątrzzakładowych – regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy.

Z okazanych dokumentów może sporządzać niezbędne dla kontroli odpisy lub wyciągi, jak również zestawienia i obliczenia, a w razie potrzeby zażądać tego od podmiotu kontrolowanego (np. obliczenia wysokości niewypłaconego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, czy dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych).