Facebook
Twitter

Uprawnienia związku nie mogą być traktowane wybiórczo

Uprawnienia związku nie mogą być traktowane wybiórczo
Joanna Staniewicz

Pracodawca, który raz traktuje zakładową organizację jako mającą pełne uprawnienia i konsultuje z nią sprawy pracownicze, a innym razem tego nie robi, nawet jeżeli uchybiła ona swoim obowiązkom, nadużywa prawa. Z tego powodu pracodawca nie może rozwiązać umowy z chronionym pracownikiem w przypadku odmownej decyzji ze strony związku, nawet jeżeli zakładowa organizacja związkowa w skutek niedopatrzenia utraci status organizacji zakładowej. Czytaj dalej

26 września 2016

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę – część II

Natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku przedłużającej się choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – część I
Ewa Marczak

W trybie art. 53 k.p. pracodawca może rozwiązać każdą umowę o pracę niezależnie od jej rodzaju. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym w razie przedłużającej się nieobecności pracownika jest wyłącznie uprawnieniem pracodawcy, a nie jego obowiązkiem. Jaki moment jest odpowiedni na realizację przez pracodawcę tego uprawnienia? W jakiej formie zakomunikować pracownikowi zakończenie współpracy? W końcu, czy pracownik może domagać się ponownego zatrudnienia? Czytaj dalej

19 września 2016

Natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku przedłużającej się choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – część I

Natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku przedłużającej się choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – część I
Ewa Marczak

W prawie pracy obowiązuje ogólna reguła, zgodnie z którą w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę (zob. art. 41 k.p.). Ochrona pracownika przed zwolnieniem nie trwa jednak bez końca. Kiedy zatem pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia) z pracownikiem, który z przyczyn niezawinionych nie pojawia się w pracy? Czytaj dalej

12 września 2016

Utrata zdolności do pracy przez pracownika cz. II – wynagrodzenie na czas wypowiedzenia

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy
Ewa Marczak

Pracodawca nie mogąc zagwarantować innego stanowiska pracownikowi, który utracił zdolność do pracy, może wypowiedzieć mu umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Czy za okres wypowiedzenia, w którym pracownik nie świadczy pracy należy się wynagrodzenie? Czytaj dalej

5 września 2016

Utrata zdolności do pracy przez pracownika cz. I – obowiązki i uprawnienia pracodawcy

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy
Ewa Marczak

Pracodawca podejmuje decyzję o zatrudnieniu każdego pracownika z myślą, że ten będzie wykonywał na jego rzecz pracę. Co dzieje się w przypadku, gdy pracownik utraci zdolność do wykonywania umówionej pracy? Czy, i ewentualnie w jakim trybie, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który stał się niezdolny do pracy? Czy w takiej sytuacji ciążą na pracodawcy dodatkowe obowiązki? Czytaj dalej

29 sierpnia 2016

Nazwa nie przesądza o rodzaju umowy

Nazwanie przesądza o rodzaju umowy
Anna Kamińska

Ocena charakteru umowy łączącej strony zależy nie od jej nazwy, ale od wynikających z niej zobowiązań stron (prawa i obowiązki określone w umowie) oraz od sposobu jej faktycznego wykonywania. Czytaj dalej

22 sierpnia 2016

Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy

dwie umowz y pracodawca
Ewa Marczak

Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy zbliża się wielkimi krokami. Już 1 września wejdzie w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Nowe regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek potwierdzenia pracownikowi warunków pracy na piśmie jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy. Czytaj dalej

16 sierpnia 2016

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego

Wypowiedzenie umowy o pracę podczas urlopu wypoczynkowego
Redakcja

W czasie przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym umowa o pracę nie może być, co do zasady, wypowiedziana przez pracodawcę (art. 41 k.p.). Ochrona ta jest niezależna od długości trwania urlopu, obejmuje także zakaz wypowiadania warunków pracy i płacy. Od powyższej reguły prawodawca przewidział jednak  trzy wyjątki. Czytaj dalej

8 sierpnia 2016

Rozpoczęcie i zakończenie urlopu macierzyńskiego

Rozpoczęcie i zakończenie urlopu macierzyńskiego
Redakcja

Pracodawca zobowiązany jest udzielić ciężarnej pracownicy wcześniejszego urlopu macierzyńskiego, o ile złoży ona wniosek o rozpoczęcie tego urlopu przed porodem.

Ustawodawca z dniem 22 lutego 2016 roku znowelizował Kodeks pracy, wprowadzając zmiany w zakresie m.in. urlopów dla rodziców. Największą zmianą, jaką niosą nowe przepisy, jest włączenie dotychczasowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego. Czytaj dalej

1 sierpnia 2016

Ruchomy czas pracy

Ruchomy czas pracy
Redakcja

Często zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają pracownikowi świadczenie ciągłej pracy przez 8 godzin. Nie raz bardzo trudno bowiem pogodzić sprawy prywatne ze służbowymi. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy do tego dochodzi np. chęć dokształcania się. Z pomocą przychodzi jednak system ruchomego czasu pracy, dający stronom możliwość elastycznego regulowania czasu pracy i uniezależnienie go od ściśle określonego rozkładu godzin. Czytaj dalej

25 lipca 2016