Facebook
Twitter

Naruszenie zasady poufności wynagrodzenia w przypadku dyskryminacji płacowej

nierówne traktowanie czy dyskryminacja w pracy
Ewa Marczak

Coraz powszechniejsza staje się praktyka wprowadzania do umów o pracę tzw. klauzul poufności wynagrodzenia, zabraniających pracownikom ujawniania wysokości swoich zarobków nie tylko osobom trzecim, ale także pozostałym pracownikom. W kwestii tego procederu stanowisko zajął Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt I PK 12/11, której stan faktyczny i uzasadnienie prawne zostaną omówione w niniejszym artykule.  Czytaj dalej

17 października 2016

Stanowisko pracy po urlopie wychowawczym może ulec zmianie

Natychmiastowe rozwiązanie umowy
Redakcja

Pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownicę po urlopie wychowawczym na dotychczasowym stanowisku, a kiedy nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym niż przysługiwało jej przez urlopem, co wynika z art. 186[4]k.p. Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lutego 1998 r. (I PKN 515/97) uznał, że pracą odpowiednią do kwalifikacji pracownika jest taka, która ich nie przekracza, ale też przy której te kwalifikacje znajdą zastosowanie, chociaż niekoniecznie w pełnym zakresie. Jeżeli te warunki są spełnione, pracodawca należycie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku. Warto również zauważyć, że jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownicy po powrocie z urlopu wychowawczego na dotychczasowym stanowisku, a jedynie na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom, to nie jest konieczne złożenie jej przez pracodawcę wypowiedzenia w zakresie warunków pracy i płacy. Czytaj dalej

10 października 2016

Co w przypadku, gdy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zostanie zasilony w odpowiednim terminie?

Co w przypadku, gdy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zostanie zasilony
Anna Kamińska

Do 30 września pracodawcy muszą zasilić drugą wpłatą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs). Żądanie wpłaty kwot nieprzekazanych w terminie przez pracodawcę nie przedawnia się, a związek zawodowy może domagać się należnych środków na fundusz w dowolnym czasie. Powstaje zatem pytanie, jakie konsekwencje grożą pracodawcy, który nie przekaże środków pieniężnych w odpowiednim czasie i kto może wystąpić do sądu z wnioskiem o przelanie zaległych środków? Czytaj dalej

30 września 2016

Uprawnienia związku nie mogą być traktowane wybiórczo

Uprawnienia związku nie mogą być traktowane wybiórczo
Joanna Staniewicz

Pracodawca, który raz traktuje zakładową organizację jako mającą pełne uprawnienia i konsultuje z nią sprawy pracownicze, a innym razem tego nie robi, nawet jeżeli uchybiła ona swoim obowiązkom, nadużywa prawa. Z tego powodu pracodawca nie może rozwiązać umowy z chronionym pracownikiem w przypadku odmownej decyzji ze strony związku, nawet jeżeli zakładowa organizacja związkowa w skutek niedopatrzenia utraci status organizacji zakładowej. Czytaj dalej

26 września 2016

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę – część II

Natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku przedłużającej się choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – część I
Ewa Marczak

W trybie art. 53 k.p. pracodawca może rozwiązać każdą umowę o pracę niezależnie od jej rodzaju. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym w razie przedłużającej się nieobecności pracownika jest wyłącznie uprawnieniem pracodawcy, a nie jego obowiązkiem. Jaki moment jest odpowiedni na realizację przez pracodawcę tego uprawnienia? W jakiej formie zakomunikować pracownikowi zakończenie współpracy? W końcu, czy pracownik może domagać się ponownego zatrudnienia? Czytaj dalej

19 września 2016

Natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku przedłużającej się choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – część I

Natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku przedłużającej się choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – część I
Ewa Marczak

W prawie pracy obowiązuje ogólna reguła, zgodnie z którą w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę (zob. art. 41 k.p.). Ochrona pracownika przed zwolnieniem nie trwa jednak bez końca. Kiedy zatem pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia) z pracownikiem, który z przyczyn niezawinionych nie pojawia się w pracy? Czytaj dalej

12 września 2016

Utrata zdolności do pracy przez pracownika cz. II – wynagrodzenie na czas wypowiedzenia

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy
Ewa Marczak

Pracodawca nie mogąc zagwarantować innego stanowiska pracownikowi, który utracił zdolność do pracy, może wypowiedzieć mu umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Czy za okres wypowiedzenia, w którym pracownik nie świadczy pracy należy się wynagrodzenie? Czytaj dalej

5 września 2016

Utrata zdolności do pracy przez pracownika cz. I – obowiązki i uprawnienia pracodawcy

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy
Ewa Marczak

Pracodawca podejmuje decyzję o zatrudnieniu każdego pracownika z myślą, że ten będzie wykonywał na jego rzecz pracę. Co dzieje się w przypadku, gdy pracownik utraci zdolność do wykonywania umówionej pracy? Czy, i ewentualnie w jakim trybie, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który stał się niezdolny do pracy? Czy w takiej sytuacji ciążą na pracodawcy dodatkowe obowiązki? Czytaj dalej

29 sierpnia 2016

Nazwa nie przesądza o rodzaju umowy

Nazwanie przesądza o rodzaju umowy
Anna Kamińska

Ocena charakteru umowy łączącej strony zależy nie od jej nazwy, ale od wynikających z niej zobowiązań stron (prawa i obowiązki określone w umowie) oraz od sposobu jej faktycznego wykonywania. Czytaj dalej

22 sierpnia 2016

Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy

dwie umowz y pracodawca
Ewa Marczak

Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy zbliża się wielkimi krokami. Już 1 września wejdzie w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Nowe regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek potwierdzenia pracownikowi warunków pracy na piśmie jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy. Czytaj dalej

16 sierpnia 2016