kominówka

Z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z 2000 roku, zwaną ustawą kominową, od samego początku wiązały się spore kontrowersje. Wraz z każdą jej nowelizacją narastają wątpliwości. Kilka nowelizacji tej ustawy miało charakter „terminowy” – wprowadzały one przepisy zamrażające w konkretnych latach wynagrodzenia osób objętych tzw. kominówką.

Zmiany wprowadzone nowelizacją w 2012 roku podtrzymywały decyzję o zamrożeniu płac osób podlegających ustawie kominowej, jednocześnie zmieniając rozwiązania znane z wcześniejszych nowelizacji. Zgodnie z dodanym art. 29c, maksymalne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w art. 8, ustala się przy użyciu kwoty bazowej z 2009 roku, czyli tej samej, która stanowiła podstawę do ustalania maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2011. Rozwiązanie to powoduje zamrożenie na poziomie sprzed dwóch lat maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Pamiętać jednak należy, że zamrożenie wynagrodzeń w 2012 roku dotyczy wyłącznie maksymalnej wysokości ustawowego wynagrodzenia i nie odnosi się w sposób bezpośredni do wynagrodzenia indywidualnego. Stwarza to sytuację, w której wynagrodzenie indywidualne może różnić się w 2012 roku od ubiegłorocznego, jednakże nie może przekraczać wynagrodzenia maksymalnego, ustalonego przy pomocy kwoty bazowej z 2009 roku.

Wniosek ten znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu ustawy nowelizującej, w którym wskazano, iż wprowadzenie przepisu art. 29c do ustawy kominowej skutkować będzie „zamrożeniem” maksymalnych wynagrodzeń. W pierwotnym, poddanym konsultacjom projekcie ustawy, art. 29c wprowadzał w ust. 1 i 2 odrębne i analogiczne jak w roku 2011 ograniczenia, tj. zamrożenie poziomów maksymalnego, jak i indywidualnego wynagrodzenia miesięcznego. W toku prac Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wskazali na zbędność zamrożenia indywidualnych wynagrodzeń kadry zarządzającej przedsiębiorstw z większościowym udziałem Skarbu Państwa, bowiem są one kosztem firm i nie stanowią obciążenia finansów publicznych. Rząd – uznając słuszność tej uwagi, wykreślił z projektu ust. 2 „zamrażający” indywidualne wynagrodzenia i w takiej postaci przepis ten został przyjęty przez parlament.

Reasumując, przy ustalaniu przysługującego w 2012 roku wynagrodzenia miesięcznego zgodnie z ustawą kominową należy brać pod uwagę „zamrożenie” dotychczasowych maksymalnych progów, co nie wyklucza waloryzacji indywidualnych wynagrodzeń miesięcznych w zakresie nie przekraczającym maksymalnej wysokości dopuszczonej ustawą.