Zadaniowy system czasu pracy

Kontynuując tematykę odrębności zasad udzielania urlopu wypoczynkowego w poszczególnych systemach czasu pracy poniżej prezentujemy kolejne z nich. Tym razem omówione zostaną zasady dotyczące zadaniowego czasu pracy, a także pracy w przerywanym czasie pracy oraz w systemie weekendowym. 

Pracownicy zatrudnieni w przerywanym czasie pracy

W systemie tym pracownik korzysta w ciągu dnia pracy z przerwy, która nie jest wliczana do czasu pracy. Konieczne jest przy tym ustalanie rozkładu czasu pracy. W stosunku do tych pracowników nie dochodzi do wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy (pracują po 8 godzin).

Każdy dzień pracy odpowiada zatem 8 godzinom urlopu. Bowiem ani występowanie przerwy w ciągu dnia, ani jej długość, nie wpływają na wymiar urlopu wypoczynkowego. Zaznaczyć przy tym warto, iż co do zasady przepisy nie przewidują możliwości udzielenia pracownikowi urlopu na część dnia pracy (niezależnie od systemu czasu pracy) – przypadającą przed albo po przerwie; urlop jest udzielany na cały dzień.

Pracownicy zatrudnieniu w zadaniowym czasie pracy

W tym przypadku czas pracy pracownika wyznaczony jest powierzonymi mu do wykonania zadaniami. Jednakże czas ten nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Wymiar urlopu osoby pracującej w zadaniowym systemie czasu pracy ustala się tak samo jak każdego innego podwładnego, tj. poprzez przyjęcie, iż jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (oczywiście tak jest przy pracy na pełen etat). W tym jednak przypadku pracodawca ma dodatkowy obowiązek – ustalając dla pracownika zadania do wykonania na okres obejmujący urlop powinien pamiętać o tym, aby ich wymiar był odpowiednio mniejszy, by po powrocie z urlopu pracownik nie musiał „odrabiać nieobecności”.

Pracownicy zatrudnieni w systemie pracy weekendowej oraz skróconego tygodnia pracy

Jako że – zgodnie z zasadą ogólną – urlop udzielany jest w dni pracy pracownika, to w systemie pracy weekendowej jest on udzielany nie tylko w dni robocze (piątek i sobota), ale i w niedziele i święta, jeśli dla danego pracownika są to dni pracy. W systemie pracy weekendowej dobowy czas pracy może wynosić maksymalnie 12 godzin.

Skrócony tydzień pracy polega na wykonywaniu pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy jednoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin.

W obu powyższych systemach urlop wypoczynkowy udzielany jest zatem na całe dni pracy pracownika i na taką liczbę godzin, jaką miał on w danym dniu do przepracowania.