ustawa antykryzysowa

21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy zwaną nową ustawą antykryzysową. Przepisy wspomnianej ustawy mają ogromne znaczenie dla obu stron stosunku pracy. Rozwiązania wprowadzone przez ustawę wspierają pracodawców i ułatwiają im wyjście z przejściowych trudności bez zwalniania pracowników.

Jaką pomoc może uzyskać pracodawca?

Pracodawca po spełnieniu warunków określonych w ustawie może otrzymać dopłaty do wynagrodzenia pracowników za okres przestoju lub obniżonego czasu pracy oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne do tych wynagrodzeń. Dopłaty do wynagrodzeń pochodzą ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i pracodawca może otrzymywać je maksymalnie przez okres 6 miesięcy.

Drugą formą pomocy, o którą może się ubiegać pracodawca, jest dofinansowanie nawet 80 % kosztów szkoleń pracowników podjętych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy dla podniesienia kwalifikacji pracowników. Świadczenia pieniężne jest wypłacane w tym przypadku z Funduszu Pracy.

Warto podkreślić, że wsparcie finansowe ma charakter bezzwrotny ponieważ jest udzielane na zasadzie pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O świadczenia pieniężne na podstawie przepisów nowej ustawy antykryzysowej mogą ubiegać się pracodawcy objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Pracodawca taki musi wykazać, że wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych łącznie o nie mniej niż 15 %, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu 6 miesięcy w ciągu ostatniego roku przed złożeniem wniosku, do 6 analogicznych miesięcy rok wcześniej. Innym warunkiem, który powinni spełnić pracodawcy jest brak zaległości z opłacaniem należnych podatków i składek. Wobec pracodawcy nie mogą również wystąpić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Tryb funkcjonowania zakładu pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy pracodawca ustala w układzie zborowym pracy albo w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi. Jeżeli w danym zakładzie nie działają organizację związkowe pracodawca zawiera porozumienie z przedstawicielami pracowników wyłanianymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w opisany sposób jest niezbędne, aby w ogóle można było korzystać z rozwiązań wprowadzonych przez ustawę.

Co należy zrobić aby uzyskać wsparcie finansowe?

Za równo dopłaty do wynagrodzeń pracowników jak i dofinansowanie szkoleń są udzielane na wniosek skierowany do odpowiedniego podmiotu. Jeżeli pracodawca chce uzyskać dopłaty do wynagrodzeń pracowników, to powinien odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją skierować do marszałka województwa. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku marszałek województwa zawiera z pracodawcą umowę o wypłatę świadczeń. (Wzory wniosku i umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy Dz.U. z  2013 r., poz.1349). Środki z funduszu są przekazywane pracodawcy po zawarciu umowy oraz złożeniu wykazu pracowników objętych wsparciem.

Natomiast pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania szkoleń pracowniczych odpowiedni wniosek powinien skierować do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu.