Szkolenie BHP a wyjazd służbowy

W codziennej praktyce zakładu pracy zdarza się, że pracownicy odbywają wyjazdowe szkolenia z zakresu BHP. Powstaje wówczas pytanie, czy wyjazd na takie szkolenie należy traktować jak podróż służbową i stosownie rozliczać.

Na mocy przepisów kodeksu pracy (art. 211 pkt 1 k.p.) pracownik jest zobowiązany do odbywania szkoleń z zakresu BHP; jest to zatem jeden z jego obowiązków pracowniczych. Z drugiej strony, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi takich wymaganych szkoleń (art. 237[3] § 2 k.p.) i to pracodawca decyduje w jakim miejscu szkolenie dla pracownika zostanie przeprowadzone. Co więcej, szkolenia BHP powinny odbywać się w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy.

Jeśli zatem pracodawca zleci pracownikowi udział w obowiązkowym szkoleniu BHP w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub innej niż ta, w której znajduje się stałe miejsce wykonywania pracy przez pracownika, to pracownik będzie jechał tam w celu wykonania zadania służbowego. Będzie to równoznaczne z wydaniem pracownikowi polecenia podróży służbowej. Zgodnie bowiem z art. 77[5] § 1 k.p. podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika, na polecenie pracodawcy, zadania służbowego w miejscowości innej niż siedziba pracodawcy lub innej niż stałe miejsce wykonywania pracy przez tego pracownika. Omawiany wyjazd na szkolenie BHP spełnia zatem ustawowe przesłanki dla zakwalifikowania go jako podróży służbowej.

W związku zaś z uznaniem, iż przedmiotowy wyjazd będzie stanowił podróż służbową, pracownikowi należne będą przewidziane na tą okoliczność świadczenia, w tym w szczególności dieta, zwrot kosztów dojazdu czy wyżywienia. Szczegółowo kwestię należności na pokrycie kosztów podróży służbowej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Podkreślenia przy tym wymaga, iż rozważamy tutaj wyjazd pracownika na szkolenie BHP, którego odbycie jest jego obowiązkiem. Z inną sytuację będziemy mieli do czynienia w razie tzw. wyjazdu szkoleniowego, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji przez pracownika. Taki wyjazd szkoleniowy nie odbywa się na polecenie pracodawcy, ale – na co wskazują odnośne przepisy – z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Należności pracownika związane z wyjazdem szkoleniowym uregulowane są w art. 102 i następne kodeksu pracy.