Praca ciężarnych przy ekranie komputera

Działając na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Rada Ministrów miała za zadanie opublikować i określić wykaz prac, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet ciężarnych, przebieg ich ciąży lub karmienie dziecka piersią. Praca przy komputerze została zakwalifikowana w rozporządzeniu jako jedna z prac wykonywanych w warunkach szkodliwych i dlatego podlega pewnym ustępstwom w regulacjach prawnych.

Praca ciężarnych od maja 2017 roku

Do 30 kwietnia 2017 roku obowiązywała zasada, zgodnie z którą kobietom ciężarnym przysługiwał niejako przywilej w postaci krótszego czasu pracy przy ekranie komputera. Czas ten był ograniczony do maksymalnie 4 godzin w ciągu doby.

1 maja 2017 roku sytuacja ta zmieniła się diametralnie za sprawą nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, które oficjalnie zaczęło obowiązywać właśnie 1 maja 2017 roku. W świetle nowych przepisów kobieta ciężarna może pracować z monitorami ekranowymi 8 godzin na dobę, jednak „czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy”. Pierwotnie propozycja nowego brzmienia rozporządzenia zakładała możliwość pracy przy ekranie komputerowym maksymalnie 45 minut, po czym należałaby się przerwa w wysokości 15 minut. Jednak ostatecznie po zasięgnięciu wielu opinii przyjęto wariant uprawniający do co najmniej 10-cio minutowej przerwy na każde przepracowane 50 minut.

Opinia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Zmiany były dyskutowane z gronem ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, których zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania ograniczeń czasu pracy poprzez skrócenie go do 4 godzin. Zdaniem specjalistów kobieta ciężarna może pracować w pozycji siedzącej przy ekranie komputera 8 godzin, lecz tylko wtedy, gdy ma zapewnione regularne przerwy. Z ekspertyzy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wynika, że wprowadzenie częstszych przerw w czasie pracy lepiej wpływa na zdrowie niż skrócenie dobowego wymiaru godzin. Chodzi w szczególności o zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy przy monitorze.

Postęp technologiczny zwiększa bezpieczeństwo pracy

Wprowadzone zmiany są podyktowane nie tylko szeregiem opinii specjalistów, ale głównie postępem technologicznym, jaki zaobserwowano w ostatniej dekadzie. Jakość sprzętu znacznie się poprawiła. Ekrany komputerowe są obecnie przystosowane do długotrwałych prac i nie mają tak negatywnego wpływu na zdrowie pracownika jak wcześniej.

Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 roku

Resort pracy podkreśla, że rozporządzenie zapewnia wdrożenie dyrektywy Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. Rozporządzenie stanowi zatem środek ochronny dla ciężarnych pracownic.