brak wypłaty

Terminowe wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Co jednak robić, kiedy dawno już po dziesiątym, a na koncie wciąż brak wypłaty? Ustawodawca przewidział szereg regulacji chroniących prawo pracownika do otrzymania wynagrodzenia w uzgodnionym terminie.

Zgodnie z art. 85 i 86 kodeksu pracy wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Termin wypłaty powinien pokrywać się z momentem ustalenia pełnej wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, ale w żadnym wypadku nie może być późniejszy niż 10. dzień następnego miesiąca kalendarzowego.

W razie niedotrzymania przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia,pracownik ma prawo do odsetek za czas opóźnienia. Odsetki należą się pracownikowi bez względu na to, czy poniósł on jakąkolwiek szkodę z tego tytułu.Wysokość odsetek wynika z obowiązującej regulacji (odsetki ustawowe), o ile oczywiście wyższe odsetki nie zostały przewidziane w układzie zbiorowym pracy, którym objęty jest pracownik, w regulaminie wynagradzania czy w samej umowie o pracę.

Niewypłaconego wynagrodzenia pracownik może dochodzić przed sądem pracy. Dodatkowo, organ Państwowej Inspekcji Pracy może nakazem zobowiązać pracodawcę do dokonania należnej wypłaty. Nakaz taki jest natychmiast wykonalny. Jeśli przyczyną braku wypłaty wynagrodzenia jest niewypłacalność pracodawcy, to pracownik może dochodzić stosownych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych. Zgodnie z art. 291 §1 KP roszczenie pracownika o wynagrodzenie ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od daty, w której powinno być ono wypłacone. Na tych samych warunkach przedawnia się roszczenie o odsetki związane z wynagrodzeniem.

„Ostatecznym” uprawnieniem pracownika w razie zalegania przez pracodawcę z wypłatą wynagrodzenia może być prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 55 §11 KP pracownik może rozwiązać umowę w tym trybie w razie ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje także odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.