Wypowiedzenie

Zachowanie okresu wypowiedzenia wpływa na ochronę zarówno pracownika przed natychmiastową utratą pracy, a także pracodawcy w związku z nieprzewidzianym brakiem obsadzenia określonego stanowiska w zakładzie pracy. W związku z powyższym ustawodawca
w Kodeksie pracy uregulował okresy wypowiedzenia w zależności od długości okresu zatrudnienia u określonego pracodawcy.

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia

W Kodeksie pracy uregulowane zostały zasadniczo dwie grupy przypadków umożliwiających pracodawcy jednostronne skrócenie do maksymalnie do 1 miesiąca 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Mianowicie możliwość taka przewidziana została w sytuacji, gdy do rozwiązania umowy o pracę dochodzi w wyniku przyczyn, które nie dotyczą pracownika, albo w przypadku likwidacji pracodawcy bądź też ogłoszenie przez niego upadłości. Czas, o który skrócono okres wypowiedzenia, jest wliczany do stażu pracy, zaś zamiast wynagrodzenia za pracę pracownik otrzymuje odszkodowanie w takiej samej wysokości.

Zauważyć należy, że pomimo zbieżności terminologicznej stosowanej przez ustawę regulującą zwolnienia grupowe i indywidualne (z przyczyn niedotyczących pracownika) dla możliwości skrócenia przez pracodawcę okresu wypowiedzenia przy zwolnieniu pracownika z przyczyn jego niedotyczących, z możliwości tej może skorzystać także pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników.

Dodatkowo wspomnieć należy także, że do jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia, ale wyłącznie na podstawie decyzji pracownika, może dojść w przypadku, gdy pracownik powołany został na nowe stanowisko w wyniku konkursu. W tym wypadku, gdy obowiązuje go 3 miesięczny okres wypowiedzenia może on rozwiązać stosunek pracy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zawarcie porozumienia

Co do zasady nie ma przeszkód, by pracodawca i pracownik uzgodnili krótszy okres wypowiedzenia na zasadzie zgodnego porozumienia. Takie ustalenie, inaczej niż w przypadku jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia, jest możliwe nawet po złożeniu wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę. Porozumienie w tym wypadku będzie dotyczyć jedynie okresu wypowiedzenia, który na jego mocy staje się krótszy (można też w ten sposób wydłużyć czas wypowiedzenia). Samo rozwiązanie umowy nastąpi natomiast na podstawie złożonego wypowiedzenia pracy, tyle że w innym niż ustawowy termin. Za ten skrócony czas pracownikowi nie przysługiwać będzie ani wynagrodzenie, ani odszkodowanie.

Podsumowanie

Podstawą okresu wypowiedzenia jest kwestia ochrony interesów pracownika i pracodawcy. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy obie strony są zgodne, co do potrzeby skrócenia tego terminu. Dodatkowo pracodawca posiada prawo do jednostronnej decyzji o skróceniu powyższego okresu, która nie uchyla przy tym ochrony praw pracownika.