Limit umów na czas określony

Ile umów na czas określony można zawrzeć z tym samym pracodawcą?