Kara porządkowa

Odpowiedzialność pracownika za naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych uregulowana jest w art. 108 – 113 Kodeksu Pracy,. Kara porządkowa, o której mowa, wydaje się być łagodniejszą formą kary, stosowaną raczej do niewielkich przewinień. W przypadku naruszenia obowiązków o „większym ciężarze gatunkowym” pracodawca może po prostu rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy.

Karę porządkową na pracownika można nałożyć przypadku zaistnienia dwóch przesłanek: bezprawnego zachowania polegającego na naruszeniu obowiązków pracowniczych i zawinionego naruszenia obowiązków pracowniczych, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej. Bezprawne zachowania podlegające odpowiedzialności porządkowej zawarte są w art. 108 kodeksu pracy. Nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy, niestosowanie się do przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, sposobu ewidencjonowania czasu pracy oraz przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności zagrożone są karą upomnienia bądź naganny. Z kolei niestosowanie się do przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia, spożywaniu alkoholu w czasie pracy, bądź stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą upomnienia, naganny bądź karą pieniężną. Wspomnieć należy, że przedstawiony powyżej katalog kar jest wykazem zamkniętym, a co za tym idzie – nie ma możliwości stosowania innego rodzaju sankcji niż te, które są uregulowane w art. 108 k.p. W przeciwnym wypadku pracodawca bądź osoba działająca w jego imieniu, na podstawie art. 281 pkt 4 k.p. dopuszcza się wykroczenia, podlegającego grzywnie do 30.000 zł.

W obliczu kary porządkowej, w obawie przed utratą pracy, wszystkim uginają się kolana. Z sytuacji na pozór bez wyjścia jest jednak światełko w tunelu, które może pozwolić Nam uniknąć kary. Po pierwsze trzeba pamiętać, że pracodawca ma 3 miesiące na ukaranie. Okres ten liczony jest od dopuszczenia się przez Nas przewinienia. Po tym okresie nie może zastosować w stosunku do Nas żadnej kary. Poza tym, jeśli pracodawca w ciągu 2 tygodni od naruszenia przez Nas obowiązku pracowniczego, o którymto występku wie, również Nas nie ukarze, także nie może po tym okresie Nas ukarać. Warto także pamiętać, że kara za jedno naruszenie wymierzona może być tylko raz. Ponadto by można było ukarać obwinionego pracownika konieczne jest jego wcześniejsze wysłuchanie. Na koniec należy wskazać, że zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej powinno mieć formę pisemną, w przeciwnym wypadku jest bezskuteczne