podróż służbowa

Podróż służbowa czy zmiana miejsca pracy?

4 August 2014

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 2) Kodeksu pracy jednym z niezbędnych elementów umowy o pracę jest określenia miejsca wykonywania pracy. W tym zakresie strony mają daleko posuniętą swobodę, wobec czego dopuszczalne jest wskazanie nie tylko konkretnego miejsca (adresu), ale również pewnego szerszego obszaru.

czytaj więcej
Praca w niedzielę i święta

Praca w niedziele i święta – nowelizacja Kodeksu pracy

11 March 2014

Pracodawcy zatrudniający pracowników w Polsce w celu świadczenia usług odbieranych poza terytorium kraju zyskali dodatkowe narzędzie do zwiększenia efektywności prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw. Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 3 marca bieżącego roku, rozszerzyła właśnie katalog prac dopuszczalnych w niedziele i święta.

czytaj więcej
Ochrona pracowników młodocianego

Jaka praca dla młodocianego pracownika?

3 March 2014

U podstaw szczególnej regulacji pracy osób młodocianych leży ochrona ich praw i interesów z jednoczesnym uwzględnieniem ich rozwoju psychofizycznego. Przejawem tego są między innymi bardziej rygorystyczne niż w przypadku pełnoletnich pracowników przepisy dotyczące sposobu, rodzaju oraz czasu pracy młodocianych w celu ochrony ich zdrowia oraz umożliwienia im dalszej nauki.

czytaj więcej
Kiedy mamy do czynienia z umową o pracę?

Kiedy mamy do czynienia z umową o pracę?

17 February 2014

Stosunkiem prawnym łączącym pracodawcę z pracownikiem jest stosunek pracy. Obecnie wśród pracodawców występuje tendencja do zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Zawieranie tego rodzaju umów obarczone jest szczegółowymi regulacjami Kodeksu pracy, które powinien znać zarówno pracodawca jak i pracownik.

czytaj więcej
Umowa o prace dla członka zarządu

Umowa o pracę dla członka zarządu

16 December 2013

Popularną praktyką jest zatrudnianie członków zarządu spółki z o.o. na podstawie umowy o pracę, co nie jest jednak konieczne dla przyznania członkowi zarządu wynagrodzenia. Może ono bowiem wynikać z zawartego kontraktu menadżerskiego, czy też być przyznane uchwałą wspólników. Spółka decydując się na zawarcie umowy o pracę, staje przed wyborem typu tej umowy.

czytaj więcej
Telepraca - wady i zalety

Nietypowe formy zatrudnienia – telepraca

9 December 2013

Planowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zakładają wprowadzenie nowych narzędzi wspierających walkę z bezrobociem, m.in. grantu na telepracę. Nowelizacja pozostaje wciąż na etapie legislacyjnym. Jest to jednak dobra okazja by wszystkim pracodawcom jak i pracownikom przybliżyć regulacje dotyczące telepracy, która do tej pory cieszyła się stosunkowo niewielką popularnością.

czytaj więcej
Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

5 September 2013

Wypowiedzenie zmieniające dokonuje w umowie zazwyczaj zmian niekorzystnych dla pracownika. Nie ma co prawda na celu rozwiązania stosunku pracy, jednakże zmienia dotychczasowe warunki pracy w przeważającej większości na gorsze, co nie spotyka się z akceptacją pracownika.

czytaj więcej
Badania lekarskie a niezdolność do pracy

Stwierdzenie niezdolności do pracy a wypowiedzenie zmieniające

12 June 2013

Zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy: „Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”.

czytaj więcej
dwie umowy z pracodawcą

Dwie umowy z jednym pracodawcą?

6 May 2013

Zdarza się, że pracodawcy zawierają z pracownikiem dodatkowe umowy, poza samą umową o pracę. Może to mieć w szczególności na celu zapobieżenie konieczności wypłaty wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

czytaj więcej