Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

28 kwietnia 2017

Definicja wypadku przy pracy uregulowana została w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z nią za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą

czytaj więcej
Kontrola ZUS

Sankcja za zaniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe – zmiany prawne

19 kwietnia 2017

Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którym objęte są osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, a więc m.in. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę czy też osoby prowadzące pozarolnicza działalność gospodarczą. Podleganie temu ubezpieczeniu gwarantuje ubezpieczonemu otrzymanie odpowiednich świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji, gdy ulegnie on wypadkowi przy pracy lub zapadnie na chorobę zawodową.

czytaj więcej
Szkolenie pracownika a czas pracy

Szkolenie a czas pracy pracownika

11 kwietnia 2017

  Kwestia szkoleń w obecnym stanie prawnym nie została uregulowana kompleksowo. W Kodeksie pracy rozstrzygnięte zostało zagadnienie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustawodawca nie wypowiedział się natomiast na temat szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników. Przyjęto jedynie wycinkową regulację, z której wynika, że pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, przysługuje urlop szkoleniowy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

czytaj więcej
koronawirus

Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

7 kwietnia 2017

Przedsiębiorcy otrzymując zawiadomienie o planowanej kontroli ZUS, często zastanawiają się, co może być przedmiotem zainteresowania inspektorów i w jaki sposób przygotować się do ich wizyty. Dlatego też warto pochylić się na moment nad kwestią praw i obowiązków inspektora ZUS oraz przedsiębiorcy, a także przebiegiem tego typu kontroli.

czytaj więcej