Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Zwolnienie w trybie natychmiastowym

31 marca 2014

Z punku widzenia pracodawcy w pewnych sytuacjach pożądane jest natychmiastowe zakończenie współpracy z pracownikiem. Jednak przepisy prawa rygorystycznie podchodzą do tego problemu. Tylko w ściśle określonych przypadkach zachodzi możliwość rozwiązania umowy o prace bez zachowania okresów wypowiedzenia.

czytaj więcej
Premia a nagroda

Premia a nagroda

18 marca 2014

Prawidłowe zakwalifikowanie składnika płacowego jako premii lub nagrody jest istotne między innymi z punktu widzenia ustalenia możliwości skutecznego dochodzenia przez pracownika jego wypłaty.

czytaj więcej
Praca w niedzielę i święta

Praca w niedziele i święta – nowelizacja Kodeksu pracy

11 marca 2014

Pracodawcy zatrudniający pracowników w Polsce w celu świadczenia usług odbieranych poza terytorium kraju zyskali dodatkowe narzędzie do zwiększenia efektywności prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw. Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 3 marca bieżącego roku, rozszerzyła właśnie katalog prac dopuszczalnych w niedziele i święta.

czytaj więcej
Ochrona pracowników młodocianego

Jaka praca dla młodocianego pracownika?

3 marca 2014

U podstaw szczególnej regulacji pracy osób młodocianych leży ochrona ich praw i interesów z jednoczesnym uwzględnieniem ich rozwoju psychofizycznego. Przejawem tego są między innymi bardziej rygorystyczne niż w przypadku pełnoletnich pracowników przepisy dotyczące sposobu, rodzaju oraz czasu pracy młodocianych w celu ochrony ich zdrowia oraz umożliwienia im dalszej nauki.

czytaj więcej