Mobbing w pracy

Mobbing – kiedy możesz go doświadczać?

26 listopada 2012

Zgodnie z art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (dalej k.p.) Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

czytaj więcej
Zasady otrzymywania trzynastej pensji

Trzynastka

20 listopada 2012

Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, popularnie zwanego „trzynastką”  regulują przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1080).

czytaj więcej
Samochód służbowy na cele prywatne

Wykorzystywanie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika

5 listopada 2012

Przedsiębiorcy coraz częściej udostępniają nieodpłatnie swoje samochody osobowe tzw. pracownikom mobilnym, których charakter pracy wymaga ciągłego przemieszczania się. Co do zasady, w takich sytuacjach dopuszcza się możliwość garażowania samochodów w miejscu zamieszkania pracownika oraz używania przez pracownika samochodu do celów prywatnych.

czytaj więcej