Ochrona wynagrodzenia za pracę

Orzecznictwo

28 maja 2012

Zapraszamy do przeglądu majowego orzecznictwa Sądu Najwyższego! Uchwała składu 7 sędziów z 16.05.2012 r. (sygn. akt III PZP 3/12). W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy.

czytaj więcej
umowa o dzieło a działalność

Umowa o dzieło a działalność gospodarcza

23 maja 2012

W praktyce zdarza się, że podatnicy zawierają umowy o dzieło nie zwracając szczególnej uwagi na jej postanowienia. W zależności od postanowień umowy, przychody z takiej umowy mogą zostać zakwalifikowane przez organy podatkowe jako przychody z działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, czy też jako przychody ze stosunku pracy. Istnieje również ryzyko potraktowania umowy o dzieło jako usługi podlegającej podatkowi od towarów i usług.

czytaj więcej
umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

14 maja 2012

Drugim rodzajem umowy o zakazie konkurencji jest umowa obowiązująca po zakończeniu stosunku pracy. Pracodawca może zawrzeć taką umowę wyłącznie z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obiektywnym miernikiem oceny tego, czy informacja jest szczególnie ważna, jest to, czy jej ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

czytaj więcej
umowa o zakazie konkurencji

Zakaz konkurencji

7 maja 2012

Coraz większą popularnością w praktyce obrotu gospodarczego cieszą się zawierane z pracownikami umowy o zakazie konkurencji. Pod tym ogólnym pojęciem kryją się dwa rodzaje umów, jakie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem w celu ograniczenia swobody podejmowania przez pracownika działalności konkurencyjnej.

czytaj więcej