Facebook
Twitter

Załatwianie spraw osobistych w godzinach pracy

Załatwianie osobistych spraw w godzinach pracy
Redakcja

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy, która weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2013 roku, umożliwia pracownikom złożenie wniosku do pracodawcy o udzielenie czasu wolnego w godzinach pracy na załatwienie osobistych, często niecierpiących zwłoki spraw. Odpracowanie czasu spędzonego na załatwianiu prywatnych spraw przez pracowników działa również na korzyść pracodawców. Czytaj dalej

29 grudnia 2014

Wesołych Świąt życzy Redakcja

Boże Narodzenie
Redakcja

Wszystkim czytelnikom naszego bloga życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

23 grudnia 2014

Sposób reprezentacji spółki z o.o. w stosunkach pracy

Reprezentacja społki z o.o
Anna Kamińska

W stosunkach pracy sposób reprezentowania spółki może – odmiennie od kodeksu spółek handlowych – regulować zakładowy akt normatywny prawa pracy, a nawet utrwalona praktyka. Czytaj dalej

15 grudnia 2014

Gotowość do pełnienia obowiązków pracowniczych

sadnajwyższy
Paweł Tokarski

Spożywanie alkoholu przez pracownika w czasie podróży z miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych do siedziby pracodawcy, transportem należącym do zakładu pracy, nie może powodować automatycznego uznania, że pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Czytaj dalej

9 grudnia 2014

Nieważność umowy o pracę nie wpływa na obowiązek zapłaty wynagrodzenia pracownikowi

Nieważność umowy nie wpływa na obowiązek zapłaty pracownikowi
Redakcja

Wadliwie zawarta umowa między pracownikiem a pracodawcą nie ma wpływu na uprawnienie pracownika do pobierania wynagrodzenia za pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy i za jego zgodą. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 9 marca 2009 roku, sygn. akt I PK 183/08) okoliczność nawiązania stosunku pracy w sposób niezgodny z prawem jest nieistotna wobec faktu, że pracownik de facto został dopuszczony do świadczenia pracy za zgodą i wiedzą organu uprawnionego do reprezentacji pracodawcy. Czytaj dalej

2 grudnia 2014

Praca w warunkach szczególnych

Szczególne warunki pracy
Anna Kamińska

O tym, czy praca polegająca na dozorze nad innymi pracownikami jest pracą w warunkach szczególnych decyduje to, jaki ma ona charakter i w jakich warunkach jest wykonywana. Czytaj dalej

17 listopada 2014

Oskładkowanie umowy zlecenia

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Anna Kamińska

W czwartek 23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawy systemowej), na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia. Czytaj dalej

12 listopada 2014

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Umowa zlecenie a składki ZUS
Ewa Marczak

Jednym ze sposobów przymusowego wyegzekwowania od dłużnika roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Komornik dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę wzywa pracodawcę, aby ten nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał je jemu lub bezpośrednio wierzycielowi. Czytaj dalej

4 listopada 2014

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie pracownika
Paweł Tokarski

Likwidacja konkretnego stanowiska pracy, w wyniku której następuje zmiana struktury zakładu pracy powodująca zmniejszenie zatrudnienia, uzasadnia zwolnienie pracownika, który był zatrudniony na tym stanowisku pracy, bez potrzeby oceny przez pracodawcę kwalifikacji, stażu pracy zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju. Czytaj dalej

27 października 2014

Służba BHP

Służba BHP
Robert Wechman

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy – zwanej dalej „służbą BHP”. Obowiązek ten wynika z art. 23711 Kodeksu pracy – zwanym dalej „KP”. Służba ta pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

21 października 2014