Facebook

Praca w warunkach szczególnych

ubezp_art_warunki_szczegolne_02 10_2014
Anna Kamińska

O tym, czy praca polegająca na dozorze nad innymi pracownikami jest pracą w warunkach szczególnych decyduje to, jaki ma ona charakter i w jakich warunkach jest wykonywana. Czytaj dalej

17 listopada 2014

Oskładkowanie umowy zlecenia

artykuł_egzekucja z wynagrodzenia za pracę_em _ 20 10 2014
Anna Kamińska

W czwartek 23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawy systemowej), na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia. Czytaj dalej

12 listopada 2014

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

zlecenie a zus_art_26 10 2014
Redakcja

Jednym ze sposobów przymusowego wyegzekwowania od dłużnika roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Komornik dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę wzywa pracodawcę, aby ten nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał je jemu lub bezpośrednio wierzycielowi. Czytaj dalej

4 listopada 2014

Likwidacja stanowiska pracy

likwidacja stanowiska pracy - artykuł
Paweł Tokarski

Likwidacja konkretnego stanowiska pracy, w wyniku której następuje zmiana struktury zakładu pracy powodująca zmniejszenie zatrudnienia, uzasadnia zwolnienie pracownika, który był zatrudniony na tym stanowisku pracy, bez potrzeby oceny przez pracodawcę kwalifikacji, stażu pracy zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju. Czytaj dalej

27 października 2014

Służba BHP

służba bhp
Redakcja

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy – zwanej dalej „służbą BHP”. Obowiązek ten wynika z art. 23711 Kodeksu pracy – zwanym dalej „KP”. Służba ta pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

21 października 2014

Jakich informacji może żądać pracodawca od kandydata na pracownika?

Jakich informacji może domagać się pracodawca od kandydata do pracy lub pracownika
Piotr Szwechłowicz

Z reguły w procesie rekrutacji pracodawca dąży do zgromadzenia jak największej liczby danych o kandydacie na pracownika. Wydaje się to racjonalne podejście, bowiem bardziej kompletne informacje z pewnością minimalizują ryzyko pomyłki i pomagają w wyborze osoby najlepiej nadającej się na konkretne stanowisko. Pracodawcy muszą mieć jednak na uwadze dość rygorystyczne przepisy, które wyznaczają katalog danych, jakich można domagać się w procesie naboru. Czytaj dalej

14 października 2014

Jak dowieść wypadku przy pracy w przypadku braku protokołu wypadkowego?

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Anna Kamińska

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 lutego 2014 roku (I UZP 4/13) potwierdza istnienie dwutorowego sposobu dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczony bowiem, chcąc dochodzić takich świadczeń w sytuacji nieotrzymania od pracodawcy protokołu powypadkowego albo w przypadku otrzymania protokołu stwierdzającego, iż dane zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, ma do wyboru dwie możliwości. Czytaj dalej

7 października 2014

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Jak dowieść wypadku przy pracy w przypadku braku protokołu wypadkowego
Joanna Staniewicz

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być w każdym czasie wypowiedziana przez pracodawcę pod warunkiem, że istnieją uzasadnione przyczyny rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Oznacza to, że pracodawca nie może bez uzasadnionej przyczyny rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Czytaj dalej

29 września 2014

Zmiana organizacji czasu pracy, a wypowiedzenie zmieniające

Organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy
Paweł Tokarski

Organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy, które muszą zostać ustalone w umowie o pracę stąd jego zmiana nie wymaga złożenia wypowiedzenia zmieniającego. Czytaj dalej

25 września 2014

Bon stażowy i zatrudnieniowy

bon zatrudnieniowy
Paweł Tokarski

Z dniem 27 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014 r., poz. 598).

W wyniku niniejszej ustawy, urzędy pracy zostały „wyposażone” w dodatkowe instrumenty, które ukierunkowane są na aktywizację osób bezrobotnych, w tym tych do 30 roku życia. Jednym z nich jest bon stażowy, który uregulowany został w art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa) oraz bon zatrudnieniowy uregulowany w art. 66m ustawy. Czytaj dalej

15 września 2014