Facebook

Służba BHP

służba bhp
Redakcja

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy – zwanej dalej „służbą BHP”. Obowiązek ten wynika z art. 23711 Kodeksu pracy – zwanym dalej „KP”. Służba ta pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

21 października 2014

Jakich informacji może żądać pracodawca od kandydata na pracownika?

Jakich informacji może domagać się pracodawca od kandydata do pracy lub pracownika
Piotr Szwechłowicz

Z reguły w procesie rekrutacji pracodawca dąży do zgromadzenia jak największej liczby danych o kandydacie na pracownika. Wydaje się to racjonalne podejście, bowiem bardziej kompletne informacje z pewnością minimalizują ryzyko pomyłki i pomagają w wyborze osoby najlepiej nadającej się na konkretne stanowisko. Pracodawcy muszą mieć jednak na uwadze dość rygorystyczne przepisy, które wyznaczają katalog danych, jakich można domagać się w procesie naboru. Czytaj dalej

14 października 2014

Jak dowieść wypadku przy pracy w przypadku braku protokołu wypadkowego?

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Anna Kamińska

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 lutego 2014 roku (I UZP 4/13) potwierdza istnienie dwutorowego sposobu dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczony bowiem, chcąc dochodzić takich świadczeń w sytuacji nieotrzymania od pracodawcy protokołu powypadkowego albo w przypadku otrzymania protokołu stwierdzającego, iż dane zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, ma do wyboru dwie możliwości. Czytaj dalej

7 października 2014

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Jak dowieść wypadku przy pracy w przypadku braku protokołu wypadkowego
Joanna Staniewicz

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być w każdym czasie wypowiedziana przez pracodawcę pod warunkiem, że istnieją uzasadnione przyczyny rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Oznacza to, że pracodawca nie może bez uzasadnionej przyczyny rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Czytaj dalej

29 września 2014

Zmiana organizacji czasu pracy, a wypowiedzenie zmieniające

Organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy
Paweł Tokarski

Organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy, które muszą zostać ustalone w umowie o pracę stąd jego zmiana nie wymaga złożenia wypowiedzenia zmieniającego. Czytaj dalej

25 września 2014

Bon stażowy i zatrudnieniowy

bon zatrudnieniowy
Paweł Tokarski

Z dniem 27 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014 r., poz. 598).

W wyniku niniejszej ustawy, urzędy pracy zostały „wyposażone” w dodatkowe instrumenty, które ukierunkowane są na aktywizację osób bezrobotnych, w tym tych do 30 roku życia. Jednym z nich jest bon stażowy, który uregulowany został w art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa) oraz bon zatrudnieniowy uregulowany w art. 66m ustawy. Czytaj dalej

15 września 2014

Jak długo może „zalegać” zaległy urlop?

zalegly urlop_art_20 08 2014
Redakcja

Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że nabywa on co roku (niejako na nowo) prawo do urlopu w przysługującym mu wymiarze. Przykładowo – Jan Kowalski pracujący u tego samego pracodawcy kolejny rok na umowie o pracę na czas nieokreślony z dniem 1 stycznia 2014 roku nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czytaj dalej

8 września 2014

Zadaniowy, przerywany, weekendowy i skrócony system pracy

Zadaniowy system czasu pracy
Redakcja

Kontynuując tematykę odrębności zasad udzielania urlopu wypoczynkowego w poszczególnych systemach czasu pracy poniżej prezentujemy kolejne z nich. Tym razem omówione zostaną zasady dotyczące zadaniowego czasu pracy, a także pracy w przerywanym czasie pracy oraz w systemie weekendowym.  Czytaj dalej

1 września 2014

Obowiązki pracodawcy

Obowiązki zapewnienia odzieży ochronnej, okularów oraz posiłków przez pracodawcę
Redakcja

Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracobiorcy jest wypłata wynagrodzenia. Jednakże w zależności od charakteru i rodzaju świadczonej pracy, pracodawców mogą obciążać także dodatkowe koszty. W szczególności, pracodawca może być zobowiązany do zakupu pracownikom odzieży oraz obuwia roboczego, okularów, czy zapewnienia bezpłatnych posiłków oraz napojów w trakcie pracy. Czytaj dalej

25 sierpnia 2014

Urlop wypoczynkowy, a system czasu pracy pracownika

urlop wypoczynkowy a system czasu
Redakcja

Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od ogólnego okresu zatrudnienia. Przy zatrudnieniu krótszym niż 10 lat wynosi on 20 dni, przy zatrudnieniu wynoszącym 10 lat i więcej obowiązuje wymiar 26 dni urlopu. W przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. na część etatu) wymiar przysługującego jej urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do obowiązującego ją wymiaru czasu pracy. Czytaj dalej

18 sierpnia 2014