Facebook

Obowiązki pracodawcy

Obowiązki zapewnienia odzieży ochronnej, okularów oraz posiłków przez pracodawcę
Redakcja

Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracobiorcy jest wypłata wynagrodzenia. Jednakże w zależności od charakteru i rodzaju świadczonej pracy, pracodawców mogą obciążać także dodatkowe koszty. W szczególności, pracodawca może być zobowiązany do zakupu pracownikom odzieży oraz obuwia roboczego, okularów, czy zapewnienia bezpłatnych posiłków oraz napojów w trakcie pracy. Czytaj dalej

25 sierpnia 2014

Urlop wypoczynkowy, a system czasu pracy pracownika

urlop wypoczynkowy a system czasu
Redakcja

Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od ogólnego okresu zatrudnienia. Przy zatrudnieniu krótszym niż 10 lat wynosi on 20 dni, przy zatrudnieniu wynoszącym 10 lat i więcej obowiązuje wymiar 26 dni urlopu. W przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. na część etatu) wymiar przysługującego jej urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do obowiązującego ją wymiaru czasu pracy. Czytaj dalej

18 sierpnia 2014

Zaległy urlop wypoczynkowy

zaległy urlop
Paweł Tokarski

Kodeks pracy gwarantuje każdemu pracownikowi prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 161 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Czytaj dalej

14 sierpnia 2014

Podróż służbowa czy zmiana miejsca pracy?

delegacje
Wojciech Wołoszczak

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 2) Kodeksu pracy jednym z niezbędnych elementów umowy o pracę jest określenia miejsca wykonywania pracy. W tym zakresie strony mają daleko posuniętą swobodę, wobec czego dopuszczalne jest wskazanie nie tylko konkretnego miejsca (adresu), ale również pewnego szerszego obszaru. Czytaj dalej

4 sierpnia 2014

Drenowanie wiedzy

akt rekrutacji a drenowanie wiedzy
Redakcja

Dziś odpowiadamy na pytanie naszego czytelnika dotyczące wykorzystywania przez potencjalnych pracodawców materiałów przygotowanych w czasie rekrutacji przez kandydata ubiegającego się o posadę w danej firmie. Czytaj dalej

28 lipca 2014

Czy choroba pracownika może być podstawą zwolnienia?

choroba podstawą do zwolnienia
Paweł Tokarski

Art 53 § 1 k.p. stanowi, iż pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące Czytaj dalej

23 lipca 2014

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

choroba w trakcie urlopu
Karolina Durbacz

Urlop wypoczynkowy stanowi coroczną, nieprzerwaną i płatną przerwę w wykonywaniu pracy, przeznaczoną na odpoczynek i regenerację sił pracownika. Przysługuje on każdemu pracownikowi, bez możliwości jego zrzeczenia się. Co jednak stanie się w sytuacji, gdy nasz długo wyczekiwany urlop wypoczynkowy zrujnuje nagła choroba? Czytaj dalej

8 lipca 2014

Szkolenie BHP czy podróż służbowa

szkolenie BHP a wyjazd służbowy
Redakcja

W codziennej praktyce zakładu pracy zdarza się, że pracownicy odbywają wyjazdowe szkolenia z zakresu BHP. Powstaje wówczas pytanie, czy wyjazd na takie szkolenie należy traktować jak podróż służbową i stosownie rozliczać. Czytaj dalej

30 czerwca 2014

Przyczyny ekonomiczne i organizacyjne uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę

Przyczyny ekonomiczne i organizacyjne uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę (2)
Joanna Staniewicz

U podłoża zmniejszenie zatrudnienia będącego przyczyną zwolnień pracowników leżą przyczyny ekonomiczne lub organizacyjne wymuszające restrukturyzację zatrudnienia.

Pracodawca w ramach swobody w zarządzaniu zakładem pracy sam kształtuje jego strukturę tak, by realizować postawione przed nim zadania. Czytaj dalej

23 czerwca 2014

Zmniejszenie zatrudnienia jako przyczyna zmiany lub rozwiązania stosunku pracy

Przyczyny ekonomiczne i organizacyjne uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę
Joanna Staniewicz

Zmiana struktury organizacyjnej może powodować konieczność zmiany zatrudnienia. W szczególności likwidacja lub połączenie niektórych stanowisk pracy może prowadzić do konieczności wypowiedzenia pracownikom warunków pracy i płacy lub umów o pracę. Czytaj dalej

16 czerwca 2014