Facebook

Likwidacja stanowiska pracy

likwidacja stanowiska pracy - artykuł
Paweł Tokarski

Likwidacja konkretnego stanowiska pracy, w wyniku której następuje zmiana struktury zakładu pracy powodująca zmniejszenie zatrudnienia, uzasadnia zwolnienie pracownika, który był zatrudniony na tym stanowisku pracy, bez potrzeby oceny przez pracodawcę kwalifikacji, stażu pracy zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju. Czytaj dalej

27 października 2014

Służba BHP

służba bhp
Redakcja

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy – zwanej dalej „służbą BHP”. Obowiązek ten wynika z art. 23711 Kodeksu pracy – zwanym dalej „KP”. Służba ta pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

21 października 2014

Jakich informacji może żądać pracodawca od kandydata na pracownika?

Jakich informacji może domagać się pracodawca od kandydata do pracy lub pracownika
Piotr Szwechłowicz

Z reguły w procesie rekrutacji pracodawca dąży do zgromadzenia jak największej liczby danych o kandydacie na pracownika. Wydaje się to racjonalne podejście, bowiem bardziej kompletne informacje z pewnością minimalizują ryzyko pomyłki i pomagają w wyborze osoby najlepiej nadającej się na konkretne stanowisko. Pracodawcy muszą mieć jednak na uwadze dość rygorystyczne przepisy, które wyznaczają katalog danych, jakich można domagać się w procesie naboru. Czytaj dalej

14 października 2014

Jak dowieść wypadku przy pracy w przypadku braku protokołu wypadkowego?

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Anna Kamińska

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 lutego 2014 roku (I UZP 4/13) potwierdza istnienie dwutorowego sposobu dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczony bowiem, chcąc dochodzić takich świadczeń w sytuacji nieotrzymania od pracodawcy protokołu powypadkowego albo w przypadku otrzymania protokołu stwierdzającego, iż dane zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, ma do wyboru dwie możliwości. Czytaj dalej

7 października 2014

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Jak dowieść wypadku przy pracy w przypadku braku protokołu wypadkowego
Joanna Staniewicz

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być w każdym czasie wypowiedziana przez pracodawcę pod warunkiem, że istnieją uzasadnione przyczyny rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Oznacza to, że pracodawca nie może bez uzasadnionej przyczyny rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Czytaj dalej

29 września 2014

Zmiana organizacji czasu pracy, a wypowiedzenie zmieniające

Organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy
Paweł Tokarski

Organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy, które muszą zostać ustalone w umowie o pracę stąd jego zmiana nie wymaga złożenia wypowiedzenia zmieniającego. Czytaj dalej

25 września 2014

Bon stażowy i zatrudnieniowy

bon zatrudnieniowy
Paweł Tokarski

Z dniem 27 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014 r., poz. 598).

W wyniku niniejszej ustawy, urzędy pracy zostały „wyposażone” w dodatkowe instrumenty, które ukierunkowane są na aktywizację osób bezrobotnych, w tym tych do 30 roku życia. Jednym z nich jest bon stażowy, który uregulowany został w art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa) oraz bon zatrudnieniowy uregulowany w art. 66m ustawy. Czytaj dalej

15 września 2014

Jak długo może „zalegać” zaległy urlop?

zalegly urlop_art_20 08 2014
Redakcja

Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że nabywa on co roku (niejako na nowo) prawo do urlopu w przysługującym mu wymiarze. Przykładowo – Jan Kowalski pracujący u tego samego pracodawcy kolejny rok na umowie o pracę na czas nieokreślony z dniem 1 stycznia 2014 roku nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czytaj dalej

8 września 2014

Zadaniowy, przerywany, weekendowy i skrócony system pracy

Zadaniowy system czasu pracy
Redakcja

Kontynuując tematykę odrębności zasad udzielania urlopu wypoczynkowego w poszczególnych systemach czasu pracy poniżej prezentujemy kolejne z nich. Tym razem omówione zostaną zasady dotyczące zadaniowego czasu pracy, a także pracy w przerywanym czasie pracy oraz w systemie weekendowym.  Czytaj dalej

1 września 2014

Obowiązki pracodawcy

Obowiązki zapewnienia odzieży ochronnej, okularów oraz posiłków przez pracodawcę
Redakcja

Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracobiorcy jest wypłata wynagrodzenia. Jednakże w zależności od charakteru i rodzaju świadczonej pracy, pracodawców mogą obciążać także dodatkowe koszty. W szczególności, pracodawca może być zobowiązany do zakupu pracownikom odzieży oraz obuwia roboczego, okularów, czy zapewnienia bezpłatnych posiłków oraz napojów w trakcie pracy. Czytaj dalej

25 sierpnia 2014