pracownik, który spożywa alkohol w miejscu pracy

Otyłość a niepełnosprawność

26 January 2015

Duże zainteresowanie polskich mediów wzbudziło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie duńskiego opiekuna dzieci Karstena Kaltofta, który został zwolniony z pracy z powodu – jak twierdzi sam zainteresowany – swojej otyłości (sygn. akt sprawy: C‑354/13). Jak stwierdzili w uzasadnieniu wyroku sędziowie Trybunału, w określonych okolicznościach otyłość może stanowić formę niepełnosprawności.

czytaj więcej
pracownik, który spożywa alkohol w miejscu pracy

Gotowość do pełnienia obowiązków pracowniczych

9 December 2014

Spożywanie alkoholu przez pracownika w czasie podróży z miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych do siedziby pracodawcy, transportem należącym do zakładu pracy, nie może powodować automatycznego uznania, że pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy.

czytaj więcej
Szczególne warunki pracy

Praca w warunkach szczególnych

17 November 2014

O tym, czy praca polegająca na dozorze nad innymi pracownikami jest pracą w warunkach szczególnych decyduje to, jaki ma ona charakter i w jakich warunkach jest wykonywana.

czytaj więcej
Oskładkowanie umowy zlecenia

Oskładkowanie umowy zlecenia

12 November 2014

W czwartek 23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawy systemowej), na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.

czytaj więcej
Likwidacja stanowiska pracy a zwolnienie pracownika

Likwidacja stanowiska pracy

27 October 2014

Likwidacja konkretnego stanowiska pracy, w wyniku której następuje zmiana struktury zakładu pracy powodująca zmniejszenie zatrudnienia, uzasadnia zwolnienie pracownika, który był zatrudniony na tym stanowisku pracy, bez potrzeby oceny przez pracodawcę kwalifikacji, stażu pracy zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju.

czytaj więcej
Służba BHP

Służba BHP

21 October 2014

Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy – zwanej dalej „służbą BHP”. Obowiązek ten wynika z art. 23711 Kodeksu pracy – zwanym dalej „KP”. Służba ta pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej
Ochrona wynagrodzenia za pracę

Orzecznictwo

28 May 2012

Zapraszamy do przeglądu majowego orzecznictwa Sądu Najwyższego! Uchwała składu 7 sędziów z 16.05.2012 r. (sygn. akt III PZP 3/12). W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy.

czytaj więcej
Ochrona wynagrodzenia za pracę

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

17 February 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego: Uchwała z dnia14 lutego 2012 r. (sygn. akt III UZP 4/11). Wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa (art. 12 ust. 1 lub art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

czytaj więcej
Ochrona wynagrodzenia za pracę

Najnowsze orzecznictwo

31 January 2012

W minionym tygodniu ukazały się dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej.  Nowe uchwały dotyczą pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz postępowania w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

czytaj więcej