Szczególne warunki pracy

Praca w warunkach szczególnych

17 listopada 2014

O tym, czy praca polegająca na dozorze nad innymi pracownikami jest pracą w warunkach szczególnych decyduje to, jaki ma ona charakter i w jakich warunkach jest wykonywana.

czytaj więcej
Oskładkowanie umowy zlecenia

Oskładkowanie umowy zlecenia

12 listopada 2014

W czwartek 23 października 2014 roku Sejm przyjął nowelizację do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawy systemowej), na mocy której zmienią się zasady dotyczące m.in. obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia.

czytaj więcej
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

4 listopada 2014

Jednym ze sposobów przymusowego wyegzekwowania od dłużnika roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Komornik dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę wzywa pracodawcę, aby ten nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał je jemu lub bezpośrednio wierzycielowi.

czytaj więcej