Termin powrotu do pracy

Powrót do pracy po terminie

5 May 2014

Wygaśnięcie umowy o pracę może być spowodowane  niedotrzymaniem przez pracownika 7–dniowego terminu na zgłoszenie powrotu do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy.

czytaj więcej
Wygaśnięcie umowy w sytuacji aresztowania pracownika

Tymczasowe aresztowanie a wygaśnięcie stosunku pracy

14 April 2014

Przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy są sztywno określone w Kodeksie pracy. Poza omawianą w ubiegłym tygodniu sytuacją śmierci pracownika lub pracodawcy do wygaśnięcia stosunku pracy możemy mieć również do czynienia kiedy pracownik zostanie tymczasowo aresztowany.

czytaj więcej
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Zwolnienie w trybie natychmiastowym

31 March 2014

Z punku widzenia pracodawcy w pewnych sytuacjach pożądane jest natychmiastowe zakończenie współpracy z pracownikiem. Jednak przepisy prawa rygorystycznie podchodzą do tego problemu. Tylko w ściśle określonych przypadkach zachodzi możliwość rozwiązania umowy o prace bez zachowania okresów wypowiedzenia.

czytaj więcej
Ochrona pracowników młodocianego

Jaka praca dla młodocianego pracownika?

3 March 2014

U podstaw szczególnej regulacji pracy osób młodocianych leży ochrona ich praw i interesów z jednoczesnym uwzględnieniem ich rozwoju psychofizycznego. Przejawem tego są między innymi bardziej rygorystyczne niż w przypadku pełnoletnich pracowników przepisy dotyczące sposobu, rodzaju oraz czasu pracy młodocianych w celu ochrony ich zdrowia oraz umożliwienia im dalszej nauki.

czytaj więcej
Urlop na szukanie pracy

Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

4 November 2013

W związku z ustaniem stosunku pracy przerywa się swoista więź prawna i faktyczna łącząca pracodawcę z pracownikiem. Wraz z nim na pracodawcę zostaje nałożony szereg obowiązków, które wymuszają na nim określone zachowania. Ich niedopełnienie może wiązać się z powstaniem po stronie pracownika odpowiednich roszczeń lub ze zaktualizowaniem się odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie określonych przepisów.

czytaj więcej
Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

5 September 2013

Wypowiedzenie zmieniające dokonuje w umowie zazwyczaj zmian niekorzystnych dla pracownika. Nie ma co prawda na celu rozwiązania stosunku pracy, jednakże zmienia dotychczasowe warunki pracy w przeważającej większości na gorsze, co nie spotyka się z akceptacją pracownika.

czytaj więcej
Badania lekarskie a niezdolność do pracy

Stwierdzenie niezdolności do pracy a wypowiedzenie zmieniające

12 June 2013

Zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy: „Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”.

czytaj więcej
Urlop w okresie wypowiedzenia

Urlop w okresie wypowiedzenia

13 May 2013

Zgodnie z art. 1671 k.p. „w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.”

czytaj więcej
Zwolnienie nauczyciela

Niepewny los nauczycieli

29 April 2013

Do końca kwietnia dyrektorzy placówek oświatowych przedkładają do zatwierdzenia organowi prowadzącemu opracowane przez siebie projekty arkuszy organizacji szkoły, które następnie są zatwierdzane przez organ prowadzący. Jest to najważniejszy dokument pracy placówki, który przydziela m.in. klasom i nauczycielom liczbę godzin poszczególnych przedmiotów.

czytaj więcej