Ochrona pracowników młodocianego

Jaka praca dla młodocianego pracownika?

3 marca 2014

U podstaw szczególnej regulacji pracy osób młodocianych leży ochrona ich praw i interesów z jednoczesnym uwzględnieniem ich rozwoju psychofizycznego. Przejawem tego są między innymi bardziej rygorystyczne niż w przypadku pełnoletnich pracowników przepisy dotyczące sposobu, rodzaju oraz czasu pracy młodocianych w celu ochrony ich zdrowia oraz umożliwienia im dalszej nauki.

czytaj więcej
Telepraca - wady i zalety

Nietypowe formy zatrudnienia – telepraca

9 grudnia 2013

Planowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zakładają wprowadzenie nowych narzędzi wspierających walkę z bezrobociem, m.in. grantu na telepracę. Nowelizacja pozostaje wciąż na etapie legislacyjnym. Jest to jednak dobra okazja by wszystkim pracodawcom jak i pracownikom przybliżyć regulacje dotyczące telepracy, która do tej pory cieszyła się stosunkowo niewielką popularnością.

czytaj więcej
Przestój w pracy

Kto zapłaci za przestój?

25 listopada 2013

Za przestój w pracy, mimo że nie doczekał się jeszcze jednolitej definicji, możemy uważać nieplanowaną, przejściową przerwę w normalnym toku pracy,  spowodowaną zaburzeniami w funkcjonowaniu zakładu pracy powstałymi wskutek niedających się przewidzieć okoliczności natury technicznej lub organizacyjnej.

czytaj więcej
System przerywanego czasu pracy

System przerywanego czasu pracy

12 listopada 2013

Firmy borykają się często z problemem zmiennego zapotrzebowania na pracę w ciągu jednej doby. Receptą na to może być wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy, który umożliwi dopasowanie warunków zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania na pracę. Jak, zgodnie z prawem, uregulować system przerywanego czasu pracy?

czytaj więcej
Praca w nocy

Praca w nocy

23 października 2013

Każdy pracodawca ma obowiązek określić obowiązującą jego pracowników porę nocną. Jest to szczególnie pomocne w sytuacji rozliczania wynagrodzenia za pracę przypadającą właśnie w nocy. Problematyczne mogą się również okazać ewentualne roszczenia pracowników wynikające z pracy w godzinach nocnych.

czytaj więcej
Rozliczenie pracy w niedzielę i święta

Praca w niedzielę i święta

23 września 2013

Co do zasady, niedziele i święta, które wymienione są w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy traktowane są jako dni wolne od pracy. Zgodnie z w/w ustawą do świąt, w którym praca nie powinna być wykonywana zalicza się

czytaj więcej
Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy

10 września 2013

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy. Nowelizacja od samego początku budziła wiele kontrowersji. Debacie na temat modyfikacji przepisów o czasie pracy towarzyszył z jednej strony wyraźny sprzeciw związków zawodowych oraz niektórych ugrupowań politycznych, których zdaniem, ostatnio wprowadzone rozwiązania mają na celu uderzenie w pracowników, z drugiej zaś pochlebne opinie pracodawców.

czytaj więcej
Urlop w okresie wypowiedzenia

Urlop w okresie wypowiedzenia

13 maja 2013

Zgodnie z art. 1671 k.p. „w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.”

czytaj więcej
dwie umowy z pracodawcą

Dwie umowy z jednym pracodawcą?

6 maja 2013

Zdarza się, że pracodawcy zawierają z pracownikiem dodatkowe umowy, poza samą umową o pracę. Może to mieć w szczególności na celu zapobieżenie konieczności wypłaty wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

czytaj więcej
Czas pracy pracownicy w ciąży

Czas pracy pracownicy w ciąży

28 lutego 2013

W momencie, gdy pracownica poinformuje pracodawcę o ciąży, Kodeks pracy (dalej: k.p.) nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które mają niejednokrotnie charakter bezwzględny, co oznacza iż nie mogą być uchylone nawet za zgodą pracownicy. Powyższe działanie ustawodawcy ma na celu otoczenie kobiet w ciąży szczególną ochroną, ze względu na ich wyjątkową sytuację, w jakiej się znalazły.

czytaj więcej