podróż służbowa

Podróż służbowa czy zmiana miejsca pracy?

4 August 2014

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 2) Kodeksu pracy jednym z niezbędnych elementów umowy o pracę jest określenia miejsca wykonywania pracy. W tym zakresie strony mają daleko posuniętą swobodę, wobec czego dopuszczalne jest wskazanie nie tylko konkretnego miejsca (adresu), ale również pewnego szerszego obszaru.

czytaj więcej
Staż urlopowy

Staż urlopowy – liczy się nie tylko staż pracy

9 June 2014

Rozpoczynający się właśnie sezon urlopowy jest dobrą okazją do przypomnienia zasad ustalania stażu urlopowego pracowników, czyli stażu pracy wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego, w którym uwzględnia się tzw. okresy zaliczalne. Warto bowiem pamiętać, że zastosowanie w tej kwestii znajdują nie tylko przepisy kodeksu pracy, ale i przepisy odrębne.

czytaj więcej
Zwolnienie pracownika w czas choroby

Zwolnienie pracownika bez okresu wypowiedzenia w czasie choroby

26 May 2014

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, gdy jego nieobecność jest usprawiedliwiona chorobą. Jakkolwiek w razie przedłużającej się absencji z powodu choroby ekonomiczny ciężar utrzymania pracownika nie obciąża pracodawcy (po objęciu pracownika zasiłkiem chorobowym w miejsce wynagrodzenia) o wiele bardziej dotkliwe skutki absencji wiążą się niekiedy z zaburzeniem organizacji pracy.

czytaj więcej
Praca w niedzielę i święta

Praca w niedziele i święta – nowelizacja Kodeksu pracy

11 March 2014

Pracodawcy zatrudniający pracowników w Polsce w celu świadczenia usług odbieranych poza terytorium kraju zyskali dodatkowe narzędzie do zwiększenia efektywności prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw. Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 3 marca bieżącego roku, rozszerzyła właśnie katalog prac dopuszczalnych w niedziele i święta.

czytaj więcej
Ochrona pracowników młodocianego

Jaka praca dla młodocianego pracownika?

3 March 2014

U podstaw szczególnej regulacji pracy osób młodocianych leży ochrona ich praw i interesów z jednoczesnym uwzględnieniem ich rozwoju psychofizycznego. Przejawem tego są między innymi bardziej rygorystyczne niż w przypadku pełnoletnich pracowników przepisy dotyczące sposobu, rodzaju oraz czasu pracy młodocianych w celu ochrony ich zdrowia oraz umożliwienia im dalszej nauki.

czytaj więcej
Telepraca - wady i zalety

Nietypowe formy zatrudnienia – telepraca

9 December 2013

Planowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zakładają wprowadzenie nowych narzędzi wspierających walkę z bezrobociem, m.in. grantu na telepracę. Nowelizacja pozostaje wciąż na etapie legislacyjnym. Jest to jednak dobra okazja by wszystkim pracodawcom jak i pracownikom przybliżyć regulacje dotyczące telepracy, która do tej pory cieszyła się stosunkowo niewielką popularnością.

czytaj więcej
Przestój w pracy

Kto zapłaci za przestój?

25 November 2013

Za przestój w pracy, mimo że nie doczekał się jeszcze jednolitej definicji, możemy uważać nieplanowaną, przejściową przerwę w normalnym toku pracy,  spowodowaną zaburzeniami w funkcjonowaniu zakładu pracy powstałymi wskutek niedających się przewidzieć okoliczności natury technicznej lub organizacyjnej.

czytaj więcej
System przerywanego czasu pracy

System przerywanego czasu pracy

12 November 2013

Firmy borykają się często z problemem zmiennego zapotrzebowania na pracę w ciągu jednej doby. Receptą na to może być wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy, który umożliwi dopasowanie warunków zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania na pracę. Jak, zgodnie z prawem, uregulować system przerywanego czasu pracy?

czytaj więcej
Praca w nocy

Praca w nocy

23 October 2013

Każdy pracodawca ma obowiązek określić obowiązującą jego pracowników porę nocną. Jest to szczególnie pomocne w sytuacji rozliczania wynagrodzenia za pracę przypadającą właśnie w nocy. Problematyczne mogą się również okazać ewentualne roszczenia pracowników wynikające z pracy w godzinach nocnych.

czytaj więcej
Rozliczenie pracy w niedzielę i święta

Praca w niedzielę i święta

23 September 2013

Co do zasady, niedziele i święta, które wymienione są w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy traktowane są jako dni wolne od pracy. Zgodnie z w/w ustawą do świąt, w którym praca nie powinna być wykonywana zalicza się

czytaj więcej