Termin powrotu do pracy

Powrót do pracy po terminie

5 May 2014

Wygaśnięcie umowy o pracę może być spowodowane  niedotrzymaniem przez pracownika 7–dniowego terminu na zgłoszenie powrotu do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy.

czytaj więcej
Wygaśnięcie umowy w sytuacji aresztowania pracownika

Tymczasowe aresztowanie a wygaśnięcie stosunku pracy

14 April 2014

Przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy są sztywno określone w Kodeksie pracy. Poza omawianą w ubiegłym tygodniu sytuacją śmierci pracownika lub pracodawcy do wygaśnięcia stosunku pracy możemy mieć również do czynienia kiedy pracownik zostanie tymczasowo aresztowany.

czytaj więcej
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Zwolnienie w trybie natychmiastowym

31 March 2014

Z punku widzenia pracodawcy w pewnych sytuacjach pożądane jest natychmiastowe zakończenie współpracy z pracownikiem. Jednak przepisy prawa rygorystycznie podchodzą do tego problemu. Tylko w ściśle określonych przypadkach zachodzi możliwość rozwiązania umowy o prace bez zachowania okresów wypowiedzenia.

czytaj więcej
Premia a nagroda

Premia a nagroda

18 March 2014

Prawidłowe zakwalifikowanie składnika płacowego jako premii lub nagrody jest istotne między innymi z punktu widzenia ustalenia możliwości skutecznego dochodzenia przez pracownika jego wypłaty.

czytaj więcej
Praca w niedzielę i święta

Praca w niedziele i święta – nowelizacja Kodeksu pracy

11 March 2014

Pracodawcy zatrudniający pracowników w Polsce w celu świadczenia usług odbieranych poza terytorium kraju zyskali dodatkowe narzędzie do zwiększenia efektywności prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw. Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 3 marca bieżącego roku, rozszerzyła właśnie katalog prac dopuszczalnych w niedziele i święta.

czytaj więcej
Ochrona pracowników młodocianego

Jaka praca dla młodocianego pracownika?

3 March 2014

U podstaw szczególnej regulacji pracy osób młodocianych leży ochrona ich praw i interesów z jednoczesnym uwzględnieniem ich rozwoju psychofizycznego. Przejawem tego są między innymi bardziej rygorystyczne niż w przypadku pełnoletnich pracowników przepisy dotyczące sposobu, rodzaju oraz czasu pracy młodocianych w celu ochrony ich zdrowia oraz umożliwienia im dalszej nauki.

czytaj więcej
ustawa antykryzysowa

Warto korzystać z ustawy antykryzysowej

26 February 2014

21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy zwaną nową ustawą antykryzysową. Przepisy wspomnianej ustawy mają ogromne znaczenie dla obu stron stosunku pracy. Rozwiązania wprowadzone przez ustawę wspierają pracodawców i ułatwiają im wyjście z przejściowych trudności bez zwalniania pracowników.

czytaj więcej
Kiedy mamy do czynienia z umową o pracę?

Kiedy mamy do czynienia z umową o pracę?

17 February 2014

Stosunkiem prawnym łączącym pracodawcę z pracownikiem jest stosunek pracy. Obecnie wśród pracodawców występuje tendencja do zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Zawieranie tego rodzaju umów obarczone jest szczegółowymi regulacjami Kodeksu pracy, które powinien znać zarówno pracodawca jak i pracownik.

czytaj więcej
Dress code

Dress code w miejscu pracy

10 February 2014

Wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników określonego ubioru. Zasady dress code w wielu przypadkach są ujęte w formę pisemną, w postaci wewnętrznych regulaminów pracodawcy. Czy pracodawca może rościć pretensje do pracownika, który nie przestrzega określonych zasad dress code? Jakie mogą być konsekwencje ich naruszenia?

czytaj więcej