Ochrona wynagrodzenia za pracę

Ochrona wynagrodzenia za pracę

14 March 2013

Ochrona wynagrodzenia za pracę gwarantowana jest przez Kodeks pracy. Ochrona ta przejawia się m.in. w zakazie zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia przez pracownika oraz zakazie przeniesienia tego prawa na inną osobę. Przepisy kodeksu pracy ściśle określają również zasady dopuszczalności potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę.

czytaj więcej
nie każda praca dla kobiet w ciąży

Nie każda praca dla kobiety w ciąży

5 March 2013

Pracodawca musi mieć na względzie, iż nie wolno mu zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Jest to zakaz bezwzględny wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Zgoda pracownicy nie ma zatem żadnego znaczenia.

czytaj więcej
Czas pracy pracownicy w ciąży

Czas pracy pracownicy w ciąży

28 February 2013

W momencie, gdy pracownica poinformuje pracodawcę o ciąży, Kodeks pracy (dalej: k.p.) nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które mają niejednokrotnie charakter bezwzględny, co oznacza iż nie mogą być uchylone nawet za zgodą pracownicy. Powyższe działanie ustawodawcy ma na celu otoczenie kobiet w ciąży szczególną ochroną, ze względu na ich wyjątkową sytuację, w jakiej się znalazły.

czytaj więcej
Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

20 February 2013

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej k.p.) reguluje dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika względem pracodawcy: odpowiedzialność tzw. ogólną za szkodę wyrządzoną pracodawcy, z winy umyślnej bądź nieumyślnej (art. 114-122 k.p.) oraz odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia (art. 124-127 k.p.).

czytaj więcej
Wydatki z funduszu socjalnego

Wydatki z funduszu socjalnego

11 February 2013

Na wstępie warto przypomnieć, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

czytaj więcej
Przerwa w umowie o dzieło

Przerwa w umowie o dzieło

25 January 2013

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (dalej: k.p.) „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”. Art. 2 k.p. stanowi z kolei, „że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”

czytaj więcej
Zmiany w prawie pracy w 2013

Zmiany w prawie pracy w 2013

7 January 2013

Początek nowego roku jest okazją dla podsumowania najważniejszych zmian w prawie pracy, o jakich w 2013 roku powinien pamiętać pracodawca.  Naszym zdaniem, dokonując wyboru najistotniejszych zagadnień, zwrócić należy w szczególności uwagę na kwestie wskazane poniżej.

czytaj więcej